Les 7 + 8: POLITIEK
 

In these lessons you will learn:
 
* to talk about politics
* to talk about policital systems, valueas and rules 
* about poverty in Holland
* the Dutch softdrugs policy
* all about separable and non-separable verbs
* words to connect 2 sentences
* different political parties in Holland

 

 
 
Les 7:
 
Download the homework file for this lesson HERE.
 
 
TEKST 1

a) Luister naar de tekst

http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157348/maatschappijleer/item/588907/democratie-of-dictatuur/

Democratie of dictatuur: Wie is de baas?

Nederland is een democratie.
Wij kiezen bepaalde mensen uit - de volksvertegenwoordigers - die namens ons regeren.
Zij nemen besluiten en besturen het land, maar wij hebben hen uitgekozen dat te doen.
In een dictatuur is dat heel anders. Daar bestaat er maar één partij en mag 
de bevolking niet kiezen.

Nederland is een vrij land.
Je mag overal naar toe reizen en op vakantie gaan als je dat wilt.
Je hoeft niet bang te zijn om je mening te geven. 
Je mag gerust kritiek leveren op de regering.
Het is zelfs toegestaan dat je deelneemt aan actiegroepen.
We noemen dit een democratie. 

Regels
Je woont in een vrij land, maar er zijn wel regels.
Regels zijn er om duidelijkheid te scheppen.
Als je met 16 miljoen mensen in een klein land als Nederland leeft, moeten er regels zijn om te voorkomen dat alles in de soep loopt.
Thuis zijn er regels, maar ook op school en bij je sportclub.
 
Het volk regeert
Nederland is een democratie, letterlijk betekent dat 'het volk regeert'.
Het is natuurlijk niet mogelijk om de mening van alle Nederlanders te vragen voordat er een regel of een wet wordt opgesteld.
Daarom gaan elke vier jaar de Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus 
voor de Tweede Kamerverkiezingen.
Die verkiezingen zijn gebaseerd op het principe van 'de meeste stemmen gelden'.

Dictatuur
Het tegenovergestelde van een democratie is een dictatuur.
Bij een dictatuur bepaalt één iemand de wetten en regels. 
Er is geen sprake van inspraak en 'de meeste stemmen gelden'.
 
Hoe ging dat vroeger?
In de Middeleeuwen waren alle landen een dictatuur. 
Aan het hoofd stond een koning of een keizer, die absolute macht had.
De bevolking had niets te kiezen.
In Nederland ontstond de democratie in 1848.


b) Zeg mij na

 
 
 
 
 
 
Woordenlijst 7.1

de democratie  -  democracy  
de dictatuur  -  dictatorship
de baas zijn  -  to be the boss, to be in charge
bepaalde mensen  -  certain people
(uit)kiezen)  -  to choose
de volksvertegenwoordiging  -  parliament, people's representation, popularly elected body
vertegenwoordigen  -  to represent
namens ons -  on behalf of, in the part of
besturen  -  administer
partij  -  political party
gerust  -  without having to be scared, calm, safely
kritiek geven op  -  to criticise
zelfs  -  even
het is toegestaan  -  it is allowed
deelnemen aan -  to take part in
de actiegroep  -  action group, action committee
de regel  -  rule
scheppen  -  create
voorkomen  -  to prevent
in de soep lopen  -  to go wrong ("to walk in the soup")
de sportclub  -  sporting clun
letterlijk  -  literally speaking
figuurlijk  -  methaphorically speaking
het volk  -  the people
natuurlijk  -  of course, natural
de stembus  -  ballot box
de regering  -  the government
de burger  -  citizenTweede Kamer verkiezingen   -  elction for the Dutch Lower House, Parliament's second chamber, 
gebaseerd zijn op  -  to be based on
het principe  -  principle, precept, theory 
de meeste stemmen gelden  -  most votes decide
vroeger  -  in the old days
absoluut, absolute  -  absolute
ontstaan  -  to arise, to be established
inspraak  -  voice 
verantwoording afleggen aan  -  to give account to

 
 
 

 
Huiswerk oefening 7.1
Vul in:

1. Wij kiezen personen uit, die ... (decisions) voor ons maken.
2. Je mag overal naar toe ... (travel), als je wilt.
3. We kunnen niet de ... (opinion) van alle Nederlanders vragen, voordat er een regel wordt opgesteld.
4. Het ... (opposite) van een democratie is een dictatuur.
5. De democratie in Nederland ... (was established) in 1848.
6. Als je ... (older) dan 18 bent, mag je stemmen.
7. In een dicatuur heeft het volk geen ... (voice).
8. Ik zal wat ... (clarity) voor u scheppen in de Nederlandse grammatica.
9.  Actie voeren is hier ... (allowed).
10. Er zijn regels om te ... (prevent) dat alles in de soep loopt.
11. De Tweede Kamer ... (gives account to) de Eerste Kamer.


Huiswerk oefening 7.2
 
Schrijf 15 zinnen over een vrij land, in uw ogen.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................Huiswerk oefening 7.3
 
Leg uit wat er in de soep kan lopen, als er geen regels zijn. Geef 3 voorbeelden.
1. ......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. ......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
3. ......................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
d) Lees met mij mee en zeg de woorden op de plaats van de puntjes
  
Democratie of dictatuur: Wie is de baas?

Nederland is een ... .
Wij kiezen bepaalde mensen uit - de volks...  - die namens ons regeren.
Zij nemen besluiten en ... het land, maar wij hebben hen uitgekozen dat te doen.
In een dictatuur is dat heel anders. Daar bestaat er maar één partij en mag 
de bevolking niet ... .

Nederland is een ... land.
Je mag overal naar toe reizen en op vakantie gaan als je dat ... .
Je hoeft niet ... te zijn om je mening te geven. 
Je mag gerust kritiek leveren op de ... .
Het is zelfs toegestaan dat je deelneemt aan actiegroepen.
We ... dit een democratie. 

Regels
Je woont in een vrij land, maar er zijn wel ... .
Regels zijn er om duidelijkheid te scheppen.
Als je met 16 miljoen mensen in een klein land als Nederland leeft, moeten er regels zijn om te ... dat alles in de soep loopt.
Thuis zijn er regels, maar ook op school en bij je sportclub. 
 Het volk regeert
Nederland is een democratie, letterlijk betekent dat 'het volk regeert'.
Het is natuurlijk niet ... om de mening van alle Nederlanders te vragen voordat er een regel of een wet wordt opgesteld.
Daarom gaan elke ... jaar de Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar naar de stembus 
voor de ... ...verkiezingen.
Die verkiezingen zijn gebaseerd op het principe van 'de meeste ... gelden'.

Dictatuur
Het ... van een democratie is een dictatuur.
Bij een dictatuur bepaalt één iemand de ... en regels. 
Er is geen sprake van ... en 'de meeste stemmen gelden'.
 
Hoe ging dat vroeger?
In de Middeleeuwen waren alle landen een dictatuur. 
Aan het hoofd stond een ... of een keizer, die absolute macht had.
De bevolking had ... te kiezen.
In Nederland ... de democratie in 1848.

 
 


Huiswerk oefening 7.4   
 
Combineer:
 
1. Je mag overal ... a. om duidelijkheid te scheppen.
2. Je hoeft niet bang te zijn ... b. naar de stembus.
3. Wij kiezen volksvertegenwoordigers uit ... c. naartoe reizen.
4. Regels zijn er ... d. je mening te geven.
5. Elke 4 jaar gaan Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar ... e. die namens ons regeren.
 
1. ... 
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...


Huiswerk oefening 7.5
 
Schrijf de synoniemen op, gebruik woorden uit de tekst:
 
1. een land waarin het volk regeert  =  
2. een afspraak voor iedereen =
3. het kiezen van een nieuwe regering =
4. alles gaat mis  =
5. een keuze maken / je stem laten horen  = 
6. zeggen wat je niet goed vindt = 
Huiswerk oefening 7.6
 
Schrijf 20-30 zinnen over een onderwerp gerelateerd aan Politiek. U mag helemaal zelf kiezen waar u over schrijft.  


TEKST 2
 
 
Bron:
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157348/maatschappijleer/item/1401034/armoede-in-nederland/

a) Luister naar de tekst.
 


Armoede in Nederland, terwijl we in een erg rijk land wonen


Nederland is vergeleken met andere landen erg rijk.
Uit cijfers van het Europees statistisch bureau blijkt dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit.
Toch is er in ons land ook armoede.
1 op de 10 kinderen leeft in een gezin waar niet of net niet genoeg geld is om van rond te komen.
Sommigen van hen gaan daarom naar de voedselbank. 
De voedselbank deelt gratis voedsel uit aan arme mensen.
De voedselbank is een particulier initiatief.


Verborgen

Arme mensen in Nederland gaan gelukkig niet dood van de honger. Maar veel dingen kunnen ze zich niet veroorloven.
Geen geld voor gezond eten bijvoorbeeld, of voor sportschoenen, verjaardagscadeautjes of een vakantie.Op armoede wordt neergekeken. 
Veel arme mensen schamen zich voor hun situatie.
Zij kunnen hierdoor in een sociaal isolement terecht komen.
 
Aandachtswijken

In aandachtswijken wonen veel arme mensen. 
Ze wonen in kleine en vervallen huizen. 
Die huizen zijn gebouwd na de Tweede Wereldoorlog toen er grote woningnood was. 
In korte tijd bouwde men toen veel huizen.
Deze naoorlogse huizen zijn niet allemaal van goede kwaliteit waardoor de huur nu laag is.

Mensen die genoeg geld hebben, trekken weg uit de buurt.
Arme, kansloze mensen blijven achter. 
Veel jongeren die er wonen, volgen geen opleiding. Hierdoor wordt hun kans op een baan verkleind.
De meeste achterstandswijken liggen in grote steden zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem.


 
 
 
Woordenlijst 7.2

de armoede  -  poverty
terwijl  -  while
statistisch  -  statistically
blijken   -  to appear to be
toch  -  yet, nevertheless
1 op de 10  -  one out of ten, 10%
het gezin  -  family, home-life
niet genoeg  -  not enough
net niet genoeg  -  almost enough, but not enough
rondkomen  -  to make a living, to contrive, to manage
de voedselbank  -  'the food bank'
uitdelen  -  to distribute
het voedsel  -  food
particulier  -  particular, non-governmental
het initiatief  -  initiative
zich veroorloven  -  to afford 
neerkijken op  -  to look down on
zich schamen  -  to be ashamed
de situatie  -  situation
sociaal isolement  -  social isolation, social separation
terecht komen  -  to end up
de aandachtswijk  -  quarter / neighbourhood / districts that needs special attention
de wijk  -  neighbourhood
de aandacht   -  attention
vervallen  -  declined, poorly maintained
de nood  -  need (for help), emergency
de woningnood  -  shortage of housing
de huur  -  rent
wegtrekken uit  -  to move away from
kansloos, kansloze  -  prospectless
de opleiding  -  education
 
 
verkleinen  -  to decrease
vergroten  -  to enlarge

 
 
 
Extra uitleg
 
Op armoede wordt neergekeken.
Die man kijkt op armoede neer.
 
 
Separable verb:

* Verbs with af-, bij-, binnen-, mee-, na-, neer-, op-, tegen-, terug-, toe-, uit-, voort-.
 
Ik droog de kopjes af. Ik heb de kopjes afgedroogd. (afdrogen)
Ik kijk op armoede neer. Ik heb op armoede neergekeken. (neerkijken)
We ruimen samen alles op. We hebben samen alles opgeruimd. (opruimen)
Ik wil me morgen mooi aankleden. Ik kleed me morgen mooi aan. (aankleden)
 
 
Non-separable verb:
 
If the accent is on the second syllable of the verb, you cannot seperate it from the verb.
Hij voorkomt dat het water wegloopt. (voorkomen  =  to prevent)
Piet doorloopt de universiteit op zijn sloffen. (doorlopen  =  to go through)
De jongen aanbidt het meisje. (aanbidden  =  to adore)
 

Separable or not?:

Some verbs have different meanings, depending on which syllable is stressed.
For example:
 
De dijk breekt door. (doorbreken)
 
Het gezoem van de bij doorbrak de stilte. (doorbreken)
 
 
Mijn broer komt over uit Spanje. (overkomen)
Zoiets overkomt mij weer! (overkomen)
 
Gerrit loopt de hele stad door. (doorlopen)
Betty doorloopt de hele cursus. (doorlopen)
 
 
 
Huiswerk oefening 7.7

Vul in:

1. ... goed ... !  (opletten)
2. De rijke mensen ......  ...  uit de vervallen huizen. (wegtrekken)
3. De voedselbank ... gratis voedsel ... aan arme mensen. (uitdelen)
4. Arme, kansloze mensen ..... .... in de vervallen huizen. (achterblijven)
5. Ik ... me vandaag mooi ... voor mijn verjaardag. (aankleden)
 

 
 
b) Luister mee en luister goed naar de woorden op de plaats van de puntjes.
 
 
 

 
 
 

Armoede in Nederland, terwijl we in een erg rijk land wonen


Nederland is vergeleken met andere landen erg ... .
Uit cijfers van het Europees statistisch bureau ... dat Nederland in de top 3 van allerrijkste EU-landen zit.
Toch is er in ons land ook ... .
1 op de 10 kinderen leeft in een gezin waar niet of net niet ... geld is om van rond te komen.
Sommigen van hen gaan ... naar de voedselbank. 
De voedselbank deel gratis ... uit aan arme mensen.
De voedselbank is een particulier initiatief.


Verborgen

Arme mensen in Nederland gaan gelukkig niet dood van de ... . Maar veel dingen kunnen ze zich niet ... .
Geen geld voor gezond eten bijvoorbeeld, of voor sportschoenen, verjaardagscadeautjes of een vakantie.
Op armoede wordt neergekeken. 
Veel arme mensen ... zich voor hun situatie.
Zij kunnen hierdoor in een ... isolement terecht komen.


Aandachtswijken

In aandachtswijken wonen veel arme mensen. 
Ze wonen in kleine en vervallen huizen. 
Die huizen zijn ... na de Tweede Wereldoorlog toen er grote woningnood was. 
In korte tijd bouwde ... toen veel huizen.
Deze naoorlogse huizen zijn niet allemaal van goede ... waardoor de huur nu laag is. 

Mensen die genoeg geld hebben, ... weg uit de buurt.
Arme, kansloze mensen blijven achter. 
Veel jongeren die er wonen, volgen geen ... . Hierdoor wordt hun ... op een baan verkleind.
De meeste achterstandswijken liggen in grote ... zoals Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem.
 

 
 
 
 
Huiswerk oefening 7.8
 
Beantwoord onderstaande vragen:
 
1. Hoeveel procent van de kinderen leeft in armoede?
........................................
2. Wat doet de voedselbank?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Waarom is de armoede in Nederland 'verborgen'?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
4. Wat is een aandachtswijk?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
 
 
Huiswerk oefening 7.9
 
Welke dingen kan een overheid doen om armoede te bestrijden?
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 
 
 

Extra uitleg
 

 
Verbindingswoorden (connectors)
 
- en (and)
- want (because, since)
- omdat (because) 
- toch (yet, but, nevertheless)
- maar (but, however)
- hierdoor (because of this)
- waardoor (whereby, where upon)
 
Ik loop op straat en ik zie de voedselbank.
Armoede in Nederlands is raar, want Nederland is een rijk land.
Armoede in Nederland is raar, omdat Nederland een rijk land is.
Nederland is een rijk land, toch is er armoede.
Nederland is een rijk land, maar er is armoede.
Sommige jongeren volgen geen opleiding. Hierdoor wordt de kans op een baan klein.
Sommige jongeren volgen geen opleiding, waardoor de kans op een baan klein wordt.


Huiswerk oefening 7.10
Maak zelf twee zinnen met elk van de bovenstaande verbindingswoorden.
 1. ............................................  
 2. ............................................
 
 3. ............................................
 4. ............................................
 
 5. ............................................
 6. ............................................
 
 7. ............................................
 8. ............................................
 
 9. ............................................
 10. ...........................................
 
 11. ...........................................
 12. ...........................................


Huiswerk oefening 7.11
 
Writing exercise
Kent u Malala? 
Indien u haar niet kent, kunt u haar googlen.
Wat heeft zij gedaan? 
Wat vindt u hiervan?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
.......................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
 
 
DUTCH CAM CHAT nr. 7:  
 
1) Vertel me over de voordelen en nadelen van een democratie en een dictatuur
 
2) Vertel me over armoede in Nederland. Is de armoede in uw geboorteland ook verborgen?
 
 
 
 
 
Les 8:  
 
Download the homework file for this lesson HERE.

TEKST 3
bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157342/levensbeschouwing/item/224453/regels-normen-en-waarden/
 
a) Luister naar de tekst
 


Regels, normen en waarden
Zijn regels wel rechtvaardig?


Thuis, op school, in de maatschappij, overal heb je te maken met regels waaraan je je moet houden.
Denk aan geen mobieltjes in de klas, pet af tijdens het avondeten en niet te hard rijden met de auto.
 

Regels zijn bedoeld om problemen te voorkomen.
Als een regel bepaalt of iets wel of niet mag, hoeven mensen er geen ruzie over te maken.


Opstand

Vastgestelde regels komen voort uit de belangen van personen met macht.
Het kan zijn dat zo’n persoon andere belangen heeft, dan mensen die niet in het bezit zijn van die macht. Personen zonder macht kunnen wel tegen vastgestelde regels in opstand komen.
De volgende vragen kunnen dan gesteld worden:

* Wordt met een regel het beoogde doel wel bereikt?
* Gaat het zonder deze regel verkeerd?
* Moet er juist een regel bij komen?
* Is het nog steeds goed dat de regel er is? 
 

 


Rechten en plichten

Doordat er regels bestaan heb je plichten, maar ook rechten.
En regels kunnen mensen ook beschermen.
De regel is bijvoorbeeld, dat je onder de 16 jaar geen alcohol mag kopen en onder de 18 jaar alleen zwak alcoholische drank, dus geen sterke drank.
Het is een verplichting aan winkeliers en horeca-uitbaters mensen onder die leeftijdsgrenzen het verstrekken van drank te weigeren.Maar als iemand dronken tegen jouw fiets aan rijdt, ongeacht zijn of haar leeftijd, dan heb jij het recht om die persoon aan te geven.


Normen en waarden

Regels hebben alles te maken met normen en waarden.
Waarden zijn opvattingen, die een groep mensen belangrijk vindt.
Bij waarden kun je denken aan termen als 'rekening houden met elkaar' of 'respect hebben voor het eigendom van anderen'.
 
 

 
Normen zijn regels die uit waarden voortkomen. 
Zo hoort bij de waarde 'rekening houden met elkaar' de norm (regel), dat je in de tram opstaat voor oudere mensen. Die regel staat nergens beschreven, maar is toch bij iedereen bekend.
Bij de waarde 'respect hebben voor het eigendom van anderen', horen de formele, geschreven wetten, die
diefstal of vernieling verbieden.
 
 

 

Verschillen

Regels, normen en waarden zijn niet altijd en overal hetzelfde.
In het ene land moet iedereen links rijden om geen ongeluk te krijgen, in het andere land rechts.
In de ene school mag je wel je pet op, in de andere school niet.
In Nederland zijn ook regels vastgesteld, die voor iedereen gelden.
Dat zijn de wetten van een land.
De belangrijkste wet is de Grondwet. Hierin staan de belangrijkste rechten en plichten, die voor alle 
inwoners van Nederland gelden.
Deze regels zijn vastgesteld door de regering, die bij het opstellen van wetten wordt gecontroleerd door de 
Tweede Kamer.Woordenlijst 8.1
 
de regel  -  rule
de norm  - standard, norm 
de waarde  -  value, belief
rechtvaardig  -  justified
de maatschappij  -  society
zich houden aan  -  to abide by
het mobieltje  -  cellular phone
de klas  -  class
de pet  -  hat, baseball cap
tijdens  -  during
te hard rijden  -  drive too fast, to speed
ze zijn bedoeld om ...  -  to be intended to
bepalen  -  to determine
ruzie maken  -  to argue, to fight
de opstand  -  resistance, revolt, rebellian,
vastgesteld  -  fixed, certified, established, adopted, ascertained
voortkomen uit  -  to emanate, to ensue, to come from, to be born out of
het belang  -  sake, interest, importance
de belanghebbende  -  stakeholder
macht  -  power
in het bezit zijn van  -  to possess, to own
zonder  -  without
in opstand komen tegen  -  to revolt, to fight against
beoogd  -  aimed
het doel  -  goal
verkeerd  -  wrongly
erbij komen  -  to join
nog steeds  -  still, yet
het recht  -  right
de plicht  -  duty, obligation
verplichten  -  to obligem to force
horeca  =  hotel/restaurant/cafe  -  hotel and catering industry
de horeca - uitbater  -  proprietor of a hotel, restaurant or bar
uitbaten  -  to exploit
beschermen  -  to protect
de leeftijdsgrens  -  minimum age, age limit
verstrekken -  to procure, to grant, to give
weigeren  -  to refuse
dronken  -  drunk
aanrijden  -  to run into, to collide
ongeacht  -  regardless, irrespective of
iemand aangeven  -  to declare, to hand someone over to the police
aangifte doen (bij de politie)  -  to file a complaint with the police, to do report of, to report
de opvatting  -  idea, opinion, concept
de term  -  term
rekening houden met  -  to consider, to regard, to take account of, to pay attention to
het respect  -  respect
het eigendom  -  property
horen bij  -  to belong to
ergens beschreven staan  -  to be written somewhere, to be stated
bekend zijn  -  to be known
formeel, formele  -  formal, official
de diefstal  -  theft
de vernieling  -  destruction
het ongeluk  -  accident
de Grondwet  -  Constitution
de inwoner  -  inhabitant
controleren  -  to check
 
Huiswerk oefening 8.1

Vul in:

1. Overal heb je te maken met regels, waar... je .. moet ..... . (to abide by)
2. In de meeste klaslokalen, mag je niet spelen met je ... . (cellular phone)
3. Als een regel ... wat wel of niet mag, hoeven mensen er ook geen ... over te maken. (determines) (fight, argument, quarrel)
4. Winkeliers en horeca-uitbaters mogen geen drank ... aan minderjarigen. (give, sell)
5. Echter, als een minderjarige ...  is en tegen je aanrijdt, is hij strafbaar. (drunk) 6. 
6. Als je ... .... .... oudere mensen, sta je voor ze op in de tram, bus of trein. (consider, take account of)
7. In de Grondwet staan de belangrijkste ... en plichten, die voor alle inwoners van Nederland gelden. (rights)
8. Personen kunnen tegen regels in ... komen. (revolt, resistance)


Huiswerk oefening 8.2
 
Verzin een regel en beantwoordt de volgende vragen:

* Wordt met een regel het beoogde doel wel bereikt?
..................................................................................................
..................................................................................................
* Gaat het zonder deze regel verkeerd?
..................................................................................................
..................................................................................................
* Moet er juist een regel bij komen?
..................................................................................................
..................................................................................................
* Is het nog steeds goed dat de regel er is? 
..................................................................................................
..................................................................................................

 
 
Huiswerk oefening 8.3
 
Verbs
Vervoeg deze werkwoorden (conjugate these verbs) en maak van iedere tijd een zin (and make a sentence in each tense):
 
Voorbeeld:
 
hebben
 
present:
ik heb
jij hebt
hij heeft

wij hebben
jullie hebben
zij hebben

Ik heb een fiets.

past perfect:
ik heb gehad
jij hebt gehad
hij heeft gehad

wij hebben gehad
jullie hebben gehad
zij hebben gehad

Jullie hebben een cadeau gehad.

past imperfect:
ik had
jij had
hij had
wij hadden
jullie hadden
zij hadden

Jij had een regel verzonnen, waartegen ik in opstand kwam.

future:
ik zal hebben
jij zult/zal hebben
hij zal hebben

wij zullen hebben
jullie zullen hebben
zij zullen hebben

Jullie zullen snel een democratie hebben.

imperative:
Heb!

Heb geduld!


1. denken
 
2. bepalen
 
3. voortkomen uit
 
4. beschermen
 
5. rijden
 
6. aangeven
 
 

Huiswerk oefening 8.4
 
Leven en laten leven. Toch zijn er regels. Welke regels zijn volgens u heel erg belangrijk voor een regering om te maken?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Leven en laten leven. Toch zijn er regels. Welke regels zijn volgens u niet belangrijk voor een regering om te maken?
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 
TEKST 4
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drugs

bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/2955271/debat-drugs/2955276/home/
 
In mei dit jaar ondertekenden enkele Nederlandse oud-ministers, prominente politici en deskundigen een opiniestuk getiteld ‘Red het land, sta drugs toe’, waarin zij kritiek leverden op het huidige drugsbeleid en pleitten voor het ‘reguleren’ van drugs:
zij willen de productie en verkoop van drugs toestaan, maar wel onder voorwaarden die een zo gering en veilig mogelijk gebruik kunnen garanderen.

Drugsbeleid

De reacties op dit reguleringsvoorstel waren verdeeld. Vooral binnen de politiek.
Zo vindt een aantal (voornamelijk conservatieve) partijen dat het huidige beleid juist moet worden aangescherpt, terwijl andere wel degelijk voor een ‘versoepeling’ zijn.
Zij vinden dat drugs gereguleerd of zelfs gelegaliseerd moeten worden.

Stelling

De discussie rondom het drugsbeleid houdt de gemoederen flink bezig.
Sommige mensen vinden dat binnen de Europese Unie de productie, handel en consumptie van alle drugs moet worden toegestaan.
 
 
b) Zeg mij na
 


 
Woordenlijst 8.2

drugs  -  drugs
ondertekenen  -  to sign
oud-ministers  -  former minister
prominent  -  prominent
de politicus  -  politician
de deskundige  -  expert
het opiniestuk  -  op-ed piece, opinion document
getiteld  -  titeld
de titel  -  title
redden  -  to save, to rescue
toestaan  -  to allow
kritiek leveren op  -  to criticise  
huidig  -  present-day, actual, current 
het beleid  -  policy
pleiten voor  -  to plead, to militate, to advocate, to campaign on behalf of, to commend to
voorwaarden  -   condtitions
gering  -  small, little
zo veilig mogelijk  -  as safe as possible
garanderen  -  to guarantuee, to ensure, to warrant
de reactie  -  reaction, reply
het voorstel  -  proposal
verdeeld zijn -  to be divided, to disagree
voornamelijk  -  mainly, principally, above all
conservatief  -  conservative
aanscherpen  -  to sharpen, to tighten
wel degelijk  -  certainly, indeed, really
versoepelen  -  to make more flexible
reguleren  -  regulate
legaliseren  -  legalise
rondom  -  around, concerning
de gemoederen bezig houden  -  to be of concern to, to inspire great passion  
flink  -  firm, solid, brave
de consumptie  -  consumption

 

Huiswerk oefening 8.5

Vul de woorden in op de puntjes:


In mei dit jaar ...... enkele Nederlandse oud-ministers, prominente politici en ..... een opiniestuk getiteld ‘Red het land, sta drugs toe’, waarin zij ..... leverden op het huidige drugsbeleid en pleitten voor het ‘reguleren’ van drugs:
zij willen de productie en ..... van drugs toestaan, maar wel onder voorwaarden die een zo gering en ..... mogelijk gebruik kunnen garanderen.

De reacties op dit reguleringsvoorstel waren ...... Vooral binnen de politiek.
Zo vindt een aantal (voornamelijk conservatieve) partijen dat het huidige beleid juist moet worden ....., terwijl andere wel degelijk voor een ‘versoepeling’ zijn.
Zij vinden dat drugs gereguleerd of zelfs ..... moeten worden.

De discussie rondom het drugsbeleid houdt de gemoederen ..... bezig.
Sommige mensen vinden dat binnen de Europese Unie de productie, .....  en ..... van alle drugs moet worden toegestaan.
 

    
 
Huiswerk oefening 8.6

Geef enkele voordelen (en nadelen) van legalisering van soft-drugs. 
Hier zijn enkele woorden die u eventueel kunt gebruiken:
kapotmaken  -  to destroy
de zwarte markt  -  the black market
uit het criminele circuit  -  out of a criminal network
reguleren  -  to control with rules, standards or law
controle  -  control
openbaar  -  public, transparent
minimum leeftijd  -  minimum age
belasting betalen  -  to pay tax
kwaliteit  -  quality
productie proces  -  production process
verslaving  -  addiction
ze gaan het toch wel kopen  -  they will buy it anyway
liever  -  rather, preferably
onder toezicht  -  under surveillance, in sight, under observation, under control
hard-rug  -  hard-drugs, like alcohol
open discussie  - frank and constructive discussion
erover praten  -  to talk about it
voor- en tegenstanders  -  proponents, opponents
het eens zijn met, overeenkomen  -  to agree with
overlast bestrijden  -  avoid nuisance, trouble
drugstoerisme  -  drug tourism
vrijheid  -  freedom
bemoeienis  -  interfering 
verleiding  -  temptation
lage drempel  -  low treshold: very approachable, very accessible

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................Wat is uw mening over het (deels) legaliseren van marijuana?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................


Extra uitleg:

Schade voorkomen. Ik voorkom schade.
Meekomen. Ik kom mee.

 
Repeat: When do you split the composed verb and when you don't?

* when the stress is not the first syllable (voorkomen) the word that expresses the direction is not split from the composed verb. 
* when the stress is on the first syllable (meekomen, weggaan, achterlopen, uitlaten) the word that expresses the direction is split from the composed verb.

---

Praktische zaken (practical business)
 
Politieke partijen in Nederland:
 
VVD  right wing
Groen Links  left wing

D66 (Democrats 1966) middle / left wing
SP (Socal Party) left wing
CDA (Christian party) middle
PvdA (Labour Party) middle
SGP Social Reformed Party party left wing

PVV (Party for Freedom) extreme right wing

Partij voor de Dieren party for animals
Partij 50+ party for the elderly
 


Huiswerk oefening 8.7

Google een politieke partij en zoek het partij-programma. 
Geef me een paar belangrijke punten, die u in het partij-programma gevonden heeft:
* ..............
* ..............
* ..............        
 
 

Mijn Dagboek

Kies een onderwerp waar u graag over schrijft. Ca. 10 - 15 zinnen.
 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................ 
 


DUTCH CAM CHAT nr. 8:
          
1) Leg het politieke systeem uit van uw land van oorsprong. 

2) Vertel me welke waarden en regels u belangrijk vindt.

3) Lees me de tekst in uw dagboek voor.

4) Wat vindt u de beste rol van de overheid in een land? 

5) Kies een onderwerp in de buitenlandse politiek dat u interessant vindt, en vertel me erover.You're almost halfway this course! 
VERY GOOD!

Now you also can:
 
* talk about politics
* talk about policital systems, valueas and rules 
* talk about poverty in Holland
* understand the Dutch softdrugs policy
* use separable and non-separable verbs
* recognise and use words to connect 2 sentences
* recognise different political parties in Holland