Les 15 + 16: AARDRIJKSKUNDE

 

 
 
Les 15:
To download the homework-file of lesson 15, click HERE.
 
TEKST1
 

Ontwikkelingshulp


a) Luister naar de tekst
 
 

 
 
Er zijn veel manieren van ontwikkelingshulp

Rijke, westerse landen geven hulp aan arme ontwikkelingslanden.
Er zijn drie vormen van ontwikkelingshulp:
 
* gouvernementele hulp (van de overheid),
* non-gouvernementele hulp (van stichtingen)
* particuliere hulp

Ontwikkelingshulp kan bestaan uit financiële hulp (geld), technische hulp (opleidingen, voorzieningen) en voedselhulp.
Deze hulp kan van een land komen (bilaterale hulp) of van meerdere landen.
Als meerdere landen samen hulp geven heet dat multilaterale ontwikkelingshulp.


Invloed van ontwikkelde landen

Belangrijk is dat de ontwikkelde en onderontwikkelde landen invloed op elkaar uitoefenen.
Het land dat hulp geeft, verwacht namelijk vaak een tegendienst.
Technische hulp wordt daarom vaak gegeven door mensen uit het hulp biedende land.
Of producten worden met het beschikbaar gestelde geld gekocht in het land van de donor.


Handel met ontwikkelingslanden

Een belangrijk aspect bij de verschillen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden is de handel die er gevoerd wordt.
Ontwikkelingslanden krijgen soms te maken met importheffingen of andere handelsbeperkingen.
Ontwikkelde landen hebben er belang bij dat een wereldprijs hoog blijft.
Op deze manier werken de rijke landen de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden tegen.

Ze hebben zo geen eerlijke kans om hun spullen te verkopen. Het resultaat hiervan is dat de producten uit de rijkere landen altijd goedkoper zijn dan producten uit ontwikkelingslanden.
 
Eerste, tweede en derde wereld

Het is duidelijk dat er verschillen zijn tussen westerse landen en ontwikkelingslanden in Afrika, Azië of Latijns-Amerika.
Er zijn verschillen in onder andere inkomens, in gezondheidszorg, in watervoorzieningen en onderwijs.
Deze verschillen benoemden we vroeger met de termen eerste wereld, tweede wereld en derde wereld.
Een rijk westers land viel altijd onder de eerste wereld.
Ex-communistische landen zoals Rusland vielen onder de tweede wereld.
De arme ontwikkelingslanden vormden de derde wereld.
 

Overeenkomsten tussen ontwikkelingslanden en westerse landen

Maar er zijn niet alleen verschillen. Ontwikkelingslanden kennen dezelfde ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in Nederland.
Er zijn inmiddels veel mobiele telefoons en er worden enorme wolkenkrabbers gebouwd.
En in Afrika was Big Brother Africa een enorm populair televisieprogramma.
Toch kun je dit niet vergelijken met de Nederlandse maatschappij.
Maar een heel klein deel van de Afrikaanse bevolking is rijk genoeg om dit allemaal te kunnen betalen.
 
 
 
b) Lees met mij mee en zeg de woorden op de plaats van de puntjes
 
 

 
 
Er zijn veel manieren van ontwikkelingshulp

Rijke, westerse landen geven hulp aan arme ontwikkelingslanden.
Er zijn drie vormen van ... (development aid):
 
* gouvernementele hulp (van de ... (government),
* non-gouvernementele hulp (van ... foundations/associations)
* ... (private/individual) hulp

Ontwikkelingshulp kan bestaan uit financiële hulp (geld), ... (technical) hulp (opleidingen, voorzieningen) en voedselhulp.
Deze hulp kan van een land komen (bilaterale hulp) of van ... (more, various) meerdere landen.
Als meerdere landen samen ... (help, assistance) geven heet dat multilaterale ontwikkelingshulp.


Invloed van ontwikkelde landen

Belangrijk is dat de ontwikkelde en onderontwikkelde landen ... (influence) op elkaar uitoefenen.
Het land dat hulp geeft, ... (expects) namelijk vaak een tegendienst.
Technische hulp wordt daarom vaak gegeven door mensen uit het hulp biedende land.
Of producten worden met het beschikbaar gestelde geld gekocht in het land van de ... (donor).


Handel met ontwikkelingslanden

Een belangrijk aspect bij de ... (differences) tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden is de handel die er gevoerd wordt.
Ontwikkelingslanden krijgen soms te maken met importheffingen of andere handelsbeperkingen.
Ontwikkelde landen hebben er ... (interest) bij dat een wereldprijs hoog blijft.
Op deze manier ... de rijke landen de ontwikkeling van de ontwikkelingslanden ... (oppose, foreclosure, traverse).

Ze hebben zo geen ... (honest) kans om hun spullen te verkopen. Het resultaat hiervan is dat de producten uit de rijkere landen altijd ... (cheaper) zijn dan producten uit ontwikkelingslanden.
 


Eerste, tweede en derde wereld

Het is duidelijk dat er verschillen zijn tussen westerse landen en ontwikkelingslanden in Afrika, Azië of Latijns-Amerika.
Er zijn verschillen in onder andere inkomens, in ... (health care), in watervoorzieningen en ... (education).
Deze verschillen benoemden we vroeger met de termen eerste wereld, tweede wereld en derde wereld.
Een rijk westers land viel altijd onder de eerste wereld.
Ex-communistische landen zoals Rusland vielen onder de tweede wereld.
De arme ontwikkelingslanden vormden de derde wereld.
 

Overeenkomsten tussen ontwikkelingslanden en westerse landen

Maar er zijn niet alleen verschillen. Ontwikkelingslanden kennen dezelfde ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld in Nederland.
Er zijn inmiddels veel ... (mobile, cellular) telefoons en er worden enorme wolkenkrabbers gebouwd.
En in Afrika was Big Brother Africa een enorm populair televisieprogramma.
Toch kun je dit niet vergelijken met de Nederlandse ... (society).
Maar een heel klein deel van de Afrikaanse bevolking is rijk genoeg om dit allemaal te kunnen ... (pay).
 
 
 
Woordenlijst 15.1
 
ontwikkelingshulp  -  development aid, development assistance
ontwikkelingsland  -  developing country
westers  -  from the West
vorm -  kind
3 vormen van ...  -  3 kinds of ...
de overheid  -  government
de stichting  -  foundation, association
particulier  -  individual, by a private person
financieel, financiële  -  financial
de voorziening  -  supply, facility
het voedsel  -  food
meerdere  -  more, various
belangrijk  -  important
invloed uitoefenen op  -  to influence
verwachten  -  to expect
namelijk  -  namely, indeed, in fact
de tegendienst, de tegenprestatie  -  a favor in return
bieden  -  to offer
het product  -  product
beschikbaar, beschikbare  -  aviailable
beschikbaar stellen  -  to make available
beschikbaar gesteld geld  -  money maid available
de donor  -  donor
de handel  -  trade
het aspect  -  aspect
het verschil  -  difference
voeren  -  to conduct
handel voeren met  -  to conduct trade with
te maken krijgen met  -  to face, to incur
de importheffing  -  import tariff
de beperking  -  constraint
tegenwerken  -  to oppose, to traverse
de spullen  - stuff, goods
het resultaat  -  result
goedkoop  -  cheap
het inkomen  -  income
de gezondheidszorg  -  health care
de watervoorzieningen  -  water supply
het onderwijs  -  education
benoemen  -  to nominate, to call, to name, to designate, to entitel
de overeenkomst  -  agreement, similarity
inmiddels  -  in the meantime
 

Huiswerk oefening 15.1

Beantwoord onderstaande vragen:
1.Welke 3 vormen van ontwikkelingshulp zijn er?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
2.Welke invloed hebben donoren en ontvangende landen op elkaar?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3. Is volgens deze tekst de handel tussen donor en ontvangend land vaak eerlijk?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

4. Wat noemt de tekst als verschillen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

5. Wat wordt verstaan onder de Eerste, Tweede en Derde wereld?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

6. Zijn er alleen verschillen tussen de verschillende 'werelden'?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
7. De Dalai Lama heeft eens gezegd: er is genoeg voor iedereen, maar niet genoeg voor iedereens hebzucht.
Leg deze term uit.
Bent u het hiermee eens?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
 
8. Wat is volgens u de beste ontwikkelingshulp?
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................  
 

 
 
 
 
Huiswerk oefening 15.2
 
Maak de zinnen af:
1. Ontwikkelingslanden krijgen soms te maken met importheffingen of ..... .
2. Er zijn verschillen in o.a. inkomens, in ..., in ... en in .... .
3. Ontwikkelingshulp kan van 1 land komen, of ...... .
4. Rijke landen ....... .
5. Ook in ontwikkelingslanden kun je steeds meer wolkenkrabbers en ............ .
6. Ex-communistische landen, zoals ... ............................ .
 
 
 
 
 
WEBCAM SESSION LESSON 15:
1) Tell me about everything you learned in lesson 15.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 16:
To download the homework-file of lesson 16, click HERE.
  
 

TEKST 2

a) Luister naar de tekst
 
 
 


Europa en de toekomst (2006)


 
Nieuwe lidstaten?
 

De vlaggen van de EU-lidstaten
 
Sinds de oprichting door de zes lidstaten van de EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) is het aantal deelnemende landen aan de Europese Unie gegroeid tot zevenentwintig lidstaten.

Je kunt je misschien wel voorstellen dat het klaarmaken voor toetreding voor de Midden- en Oost-Europese landen een enorme uitdaging was.
Sinds de Tweede Wereldoorlog stonden veel van deze landen onder invloed van de Sovjetunie:
vrijheid van meningsuiting, democratie of een vrije markteconomie bestonden niet of werden gedwarsboomd.

Zwakke economie

Toen vervolgens de Sovjetunie in 1991 uit elkaar viel, bleven deze landen achter met een zwakke economie, grote armoede, criminaliteit en een sterk vervuild milieu. 
De Europese Unie hielp ze met financiële steun en de nodige hervormingen.
Om duurzame vrede, stabiliteit en welvaart te bewerkstelligen, gaf de EU in 1997 het groene licht voor toetredingsonderhandelingen.


Midden- en Oost-Europese landen

In 2002 besloten de regeringsleiders en staatshoofden van de EU-lidstaten dat de acht Midden- en Oost-Europese landen, Malta en Cyprus klaar waren voor toetreding.
Roemenië en Bulgarije, twee landen die in de jaren ‘90 ook een aanvraag voor het lidmaatschap hadden ingediend, moesten nog maar even wachten. Die twee landen hadden nog een te grote achterstand met het invoeren van de Europese wet- en regelgeving.
In 2004 zijn de acht Midden- en Oost-Europese, Malta en Cyprus toegetreden tot de EU.
In 2005 is met het toetredingsverdrag afgesproken dat Roemenië en Bulgarije in 2007 toe konden treden wanneer ze tenminste alle achterstanden hadden weggewerkt.
Deze twee landen hebben de achterstanden weggewerkt en zijn in januari 2007 toegetreden.
 
Huiswerk oefening 16.1
Vul in:
1. Je kunt je misschien wel ... (imagine) dat de toetreding van nieuwe landen een grote uitdaging was.
2. Vrijheid van meningsuiting, democratie en een vrije markt ... (existed) nog niet in de ex-Sovjet landen.
3.
De EU hielp met financiele ... (support) en de nodige hervormingen.
4. In 19
97 gaf de EU groen licht voor toetredings... (negotiations). 
5. Roemenië en Bulgarije moesten nog even ... (wait).
6. Deze 2 landen hebben de ... (backlogs) weggewerkt.
 
 
 

Turkije een toekomstige EU-lidstaat?

Turkije
Er zijn meer landen die lid willen worden. Turkije is bijvoorbeeld al sinds 1963 door een associatieverdrag verbonden met de Europese Unie.
In 1987 vroeg het land het lidmaatschap aan. Met zijn 70 miljoen inwoners en islamitische cultuur zat niet ieder land van de EU hierop te wachten.
Na vele jaren van wikken en wegen aan beide kanten zijn uiteindelijk in oktober 2005 de toetredingsonderhandelingen begonnen.
De onderhandelingen kunnen tien tot vijftien jaar duren en hebben een open einde.

Kroatië
Ook de landen op de Balkan zouden graag lid willen worden.
Het gebied werd begin jaren ‘90 verscheurd door een serie burgeroorlogen die vele mensen het leven kostte.
In juni 2003, tijdens een Top in Thessaloniki verklaarden de EU-lidstaten dat de Balkanlanden deel uitmaken van de
toekomst van de Europese Unie.
Kroatië had al in februari van dat jaar een aanvraag ingediend. Het land liet zien dat ze goed meewerkten
met het Joegoslavië-tribunaal.
Hierna zijn de toetredingsonderhandelingen ook voor Kroatië in oktober 2005 begonnen.

Macedonië, Servië, Montenegro en Albanië
De Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kreeg eind 2005 de status van kandidaat-lidstaat.
Albanië en de federatie Servië en Montenegro zitten voorlopig nog in de wachtkamer.
Dit komt omdat ze nog niet aan alle Kopenhagen-criteria voldoen; maar ook deze landen werken hier hard aan.
Ze zijn op dit moment allemaal mogelijke kandidaat-lidstaten.
 

Toekomstige EU-lidstaten

Bosnië-Herzegovina
Vanaf november 2005 zijn er met Bosnië-Herzegovina onderhandelingen over toetreding tot de EU.
Uit deze onderhandelingen kwam naar voren dat ze op veel punten aanpassingen moeten maken.
Onderwijs, het verbeteren van het milieu en politiehervorming zijn hier voorbeelden van.
Het aanpassen van deze zaken is voor de samenwerking met de EU belangrijk.
Vanuit de EU is er een vertegenwoordiger aangesteld om de problemen in Bosnië-Herzegovina
aan te pakken.
Het is de bedoeling dat halverwege 2007 deze vertegenwoordiger zijn taak kan afsluiten.
Op dit moment heeft Bosnië-Herzegovina de status van mogelijke kandidaat-lidstaat.
 
 
Huiswerk oefening 16.2
Vul in:
1. De onderhandelingen met Turkije zijn ... (finally) begonnen in 2005.
2. Kroatië werd begin jaren '90 verscheurd door een burgeroorlog, die vele mensen het ... (life) kostte.
3. Albanië en Servië zitten ... (for the time being) nog in de wachtkamer.
4. Op veel punten moeten ... (adaptations) gemaakt worden.
5. Vanuit de EU is een ... (representative) aangesteld om de problemen aan te pakken.
6. Halverwege 2007 zal deze vertegenwoordiger hopelijk zijn taak ... (close, end).
 

Kosovo
Vanaf 20
05
heeft de Europese Commissie ook aangegeven zich in te willen zetten voor een goede Europese toekomst voor Kosovo.
In januari 2006 keurde de Raad een overeenkomst op het gebied van burgers goed.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden om te kijken of Kosovo een mogelijke kandidaat-lidstaat kan worden.

Moldavië en Oekraïne
Ondertussen hebben de voormalige Sovjet-republieken Moldavië en Oekraïne ook aangegeven dat ook zij graag lid willen worden, maar zij hebben tot nu toe nog geen aanvraag ingediend.
De Europese Unie vindt het zelf nog te vroeg om hierover te praten.
 


Toekomst van Europa

Sinds de uitbreiding in 2004 en met de toetreding van Roemenië en Bulgarije, woedt er in de Europese Unie een discussie over de grenzen van Europa:
Een blik op de kaart geeft geen eenvoudig antwoord.
1. Welke landen horen bij Europa en welke niet?
2. Blijft de EU nog wel bestuurbaar met 27 lidstaten?

De Europese Unie heeft op die eerste vraag nooit een duidelijk antwoord kunnen geven omdat ze altijd heeft gezegd open te staan voor Europese landen die aan de Kopenhagen-criteria kunnen voldoen.
Het antwoord op de tweede vraag, de Europese Grondwet, kreeg een "nee” te horen in Nederland en Frankrijk.
De 27 lidstaten van de Europese Unie moeten nu dus kijken hoe het verder moet met de uitbreiding.
Afspraken en toezeggingen aan andere landen moeten worden nagekomen vinden ze, maar eerst moet er orde op zaken worden gesteld: de Europese Unie moet wel slagvaardig en bestuurbaar blijven met een groeiend aantal leden.
 
Huiswerk oefening 16.3
Vul in:
1. Er hebben gesprekken plaatsgevonden om te kijken of Kosovo een ... (possible) kandidaat-lidstaat kan worden.
2. Zij vindt het nog ... ... (too early) om hier over te praten.
3. Er woedt een ... (discussion) over de ... (future) van Europa
4. Hoe moet het verder met de ... (expansion)?
5. De EU moet wel bestuurbaar ... (remain).
 

Woordenlijst 8.2

de toekomst  -  future
de lidstaat  -  member state
oprichten  -  to establish
de gemeenschap  -  community
deelnemen  -  to take part in
zich voorstellen  -  to imagine
klaarmaken  -  to prepare, to make ready
de toetreding  -  accession
toetreden  -  to access, to enter
uitdagen  -  to challenge
vrijheid van meningsuiting  -  freeedom of speech
dwarsbomen  -  to oppose
zwak  -  weak
vervolgens  -  afterwards, subsequently
uit elkaar vallen  -  to fall apart
achterblijven  -  to stay behind
vervuild  -  poluted
steun  -  support
nodig, nodige  -  necessary, mandatory
de hervorming  -  reform
duurzaam  -  sustainable
de vrede  -  peace
de stabiliteit  -  stability
de welvaart  -  prosperty
bewerkstelligen  -  to affectuate, to accomplish
groen licht geven voor  -  to give the go-ahead
de onderhandelingen  -  negotiations
een aanvraag indienen voor  -  to submit an application
het lidmaatschap  -  membership
de achterstand  -  backlog, arears, deficit, disadvantage
invoeren  -  to implement, to import
het verdrag  -  treaty, covenant
tenminste  -  at least
wegwerken  -  to get rid of, to eliminate
lid worden  -  to become a member
associatieverdrag  -  Association Agreement
verbonden zijn met -  to be connected to
aanvragen  -  to request, to order
ik zit er niet op te wachten  -  I don't want that
wikken en wegen  -  to thoroughly reflect on
aan beide kanten  -  from both sides
uiteindelijk  -  finally
een open einde  -  an open end
het gebied  -  area
verscheurd worden door  -  torn by
een serie  -  a couple of, a set of, a series of
de burgeroorlog  -  civil war
dit kost je het leven  -  this will kill you
deel uitmaken van  -  to be part of
laten zien  -  to show
goed meewerken  -  to co-operate willingly
het tribunaal  -  tribunal
de status  -  status, rate, grade, rank
voorlopig  -  temporary, for the time being
in de wachtkamer  -  in the waiting room
voldoen aan  -  to meet the demands of , to comply with
mogelijk, mogelijke  -  potential, possible
naar voren komen  -  to come forward, to emerge, to step up
op veel punten  -  on many points
de aanpassing  -  adaptation
de politie  -  police
een vertegenwoordiger aanstellen  -  to choose a representative
de problemen aanpakken  -  to dea with the problems
halverwege  -  half-way
de taak  -  task
afsluiten  -  to close, to end, to terminate, to make e contract
goedkeuren  -  to approve
plaatvinden  -  to take place
de burger  -  civilian
ondertussen  -  in the meanwhile
voormalig  -  former, ex-
aangeven  -  to point out, to state
de uitbreiding  -  enlargement, expansion
de discussie  -  discussion
woeden  -  to rage
de storm woedt  -  the storm is raging
de discussie woedt  -  the discussion is being sparked off
de grens  -  border
de blik  -  view, gaze
eenvoudig  -  simple
bestuurbaar  -  governable
openstaan voor  -  to be open for
hoe moet het nu verder met.....  -  hoe should we move on with...
de toezegging  -  affirmation, promiss
een afspraak nakomen  -  to follow the agreement, to comply with the agreement
ik vind dat ...  -  in my opinion...
orde op zaken stellen  -  to clean up, to organise
slagvaardig  -  decisivem resolute
het aantal  -  the amount of, the number of
 


Huiswerk oefening 16.4
Zoek op Internet op wat de Kopenhagen-criteria inhouden en geef ze hieronder in het Nederlands weer:
(Look on the Internet what the Copenhagen-criteria state and write them down in Dutch)
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
 
 


Huiswerk oefening 16.5
 
Welk antwoord geeft de tekst op de 2 vragen:
"Een blik op de kaart geeft geen eenvoudig antwoord.
1. Welke landen horen bij Europa en welke niet?
2. Blijft de EU nog wel bestuurbaar met 27 lidstaten?"
 
 
1) ...........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
 
2) ...........................................................................
..............................................................................
..............................................................................
 
 
 
 
Huiswerk oefening 16.6
Mijn Dagboek
 
 
 
Als u minister-president was, wat zou u willen doen met Nederland, Europa en internationale samenwerking?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 
 
 
 
 
Dutch cam chat nr. 16
 
 
 
 
 
a) Tell me some things about Europe.
 
 
b) Choose a subject related to geography, it does not matter what. Look up the necessary words you don't know, and talk about it, as much as you can. Looking up words can be annoying, but you will remember them forever.
 

 

 


used sources in this lesson:
 

 

 
 
 
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.