Les 17 + 18: ECONOMIE


 
 
 
 
 

Les 17:
To download the homework-file of lesson 17, click HERE.
  
VIDEO 1
a) Bekijk en luister dit filmpje driemaal, alleen de eerste 5 minuten.
 
 
 
 
Huiswerk oefening 17.1 (this is a long exercise with many clicks to stop the movie, please take your time)
Schrijf alles op wat u hoort in dit filmpje, alleen de eerste 5 minuten (if you want, you can do 10 minutes and 30 seconds).
Als u iets echt niet kan verstaan, schrijft u "xxx".
Het is een gesprek met de Minister-President Mark Rutte.
 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 
 
Huiswerk oefening 17.2
 
Lees nu DEZE TEKST.
 
 
Huiswerk oefening 17.3
 
 
Bestudeer nu deze woordenlijst en leer hem uit uw hoofd. Maak oefening 9.1 zo veel mogelijk af.
 
Prinsjesdag (=3rd Tuesday in September)  -  Prince-day: a day In The Netherlands that the king gives a speech and the 'Miljoenen-Nota' is presented. This 'Millions-Note' contains all the economic plans of the Dutch government for the coming year(s).
 
enthousiast  -  enthousiastic
te gast zijn  -  to be the guest
Minister President / de Premier  -  prime minister, premier
de troonrede  -  speech from the throne
met verve  -  with a great deal of verve, forcibly
over het voetlicht brengen  -  to make well clear
overleggen  -  to have consultation
uiteraard  -  naturally
onder de verantwoordelijkheid vallen van  -  to fall under the responsibility of ...
het kabinet  -  cabinet, ministry
het eufemisme  -  euphemism
Houdt u rekening met het feit  -  Do you take into account the fact..., Do you consider the fact...
heel lastig  -  very tough, very difficult, very hard, troublesome, inconvenient
de stijl  -  style
mooie toespraak  -  beautiful speech
het taalgebruik  -  usage of language, usage of words
tegelijkertijd  -  at the same time
de uiteenzetting  -  explanation
het regeringsbeleid  -  government policy
beperkt  -  limited, constricted, refined
betreft  -  concerning, with regard to
het plichtsbesef  -  sense of responsibility
de betrokkenheid  -  involvement, concern
zich inzetten voor  -  to (firmly) commit to
de verbondenheid  -  connection, link, solidarity
ongebruikelijk  -  unusual
persoonlijke noot  -  personal note
de ambtstijd  -  term of office  
grote veranderingen zijn op komst  -  big changes are coming
verzorgingsstaat  -  the Welfare State
participatiemaatschappij  -  the Participation Society
de maatschappij  -  society
de samenleving  -  society
onmiskenbaar  -  ondeniably
mondiger  -  more outspoken, more adult, more emancipated
verantwoordelijkheid nemen  -  tot take responsibility
de definitie  -  definition
de maatregel  -  measure, arrangement
mijn 'Oude Dag'  -  in my old age
aankloppen bij  -  to knock on ...'s door
een hechtere gemeenschapszin  -  a sense of strong solidarity
hecht  -  robust, stable, solid, firm
de hechtheid  -  robustness
zich hechten aan  -  to attach himself to ...
bezield  -  animated, motivated
wezenlijk  -  important, essential, real
de omslag  -  trun-around
er op achter lopen  -  to be behind on
het element  -  element, part
de sociale zekerheid  -  social security
in het verleden  -  in the past
ijzersterk  -  very strong (strong as iron)
de polemiek, de controverse  -  controversy
Balkenende  -  the former vice president of The Netherlands
de continuïteit  -  continuity
moeilijk ter been zijn  -  not be ablte to walk very good
uiteindelijk  -  finally
met elkaar omgaan  -  to treat eachother, to behave among eachother, to have contact, to hang out with one another
de directe omgeving  -  close surroundings, in the locality, close to the people, immediate neighbours
zich terugtrekken uit  -  to pull back from, te retreat, to back off
de bezuiniging  -  saving, cut
de maatregel  -  measure, arrangement
een beroep doen op  -  to make an appeal to
een beroep doen op een uitkering  -  to request a payment / alimony
vervolgens  -  subsequently
het bejaardentehuis  -  old people's home, retirement home
het verzorgingstehuis  -  nursing home
de wijkverpleging  -  nurse in the neighbourhood, nurse home
noodzakelijk  -  necessary, essential
de "Mentaliteits Monitor"  -  the "Mentality Watch"
het onderzoeksbureau  -  reserach association
de mentaliteit  -  mentality
de monitor  -  watch, screen
het terrein  -  area
tweederde = 2/3  -  two-third
recent  -  recently
een beweging is aan de gang / een beweging is gaande  -  a movement is going on
je baan kwijtraken  -  to loose your job
te horen krijgen  -  to get to hear
vreselijk  -  terrible
essentieel  -  essential
essentiële voorzieningen  -  essential securities, essential arrangements
het schild  -  shield
het schild voor de zwakkeren  -  protection for the weak
aangewezen zijn op  -  to be dependent on
de Bijstand  -  payment for poor people, to whom other alimonies do not apply
constant  -  constantly
dan is de overheid er  -  then the government will be there for you, then you can rely on the government
overeind houden  -  to keep up
de langere termijn  -  on the long term
erkennen  -  to acknowledge
werkloos  -  unemployed
de arbeidsmarkt  -  labour market
de Kinderbijslag  -  Child Allowance
de boodschap  -  message
vanzelfsprekend  -  self-evident, for granted
de WW uitkering  -  payment for the unemployed
de ontslagvergoeding  -  financial compensation when you get fired
de scholing  -  education
de omscholing  -  re-education
accepteren  -  to accept
er alles aan doen  -  to do as much as you can for something
2-weg verkeer  -  2-wat direction
de werkgever  -  employer
Hij gaat terug naar ...  - He returns to ...
Wat verstaat u onder ... ?  -   What do you mean with ... ?
het debat  -  debate
geleid door  -  led by
de voorzitter  -  chairman
de Tweede Kamer fractie  -  group in the Second Chamber
de bezuiniging  -  economic measure
het ingrijpen  -  to intervene
het hervormen  -  to reform
het lichtpuntje  -  a small ray of hope, a light in the darkness
dagdromen  -  daydream
Feit is dan ....  -  It's a fact that.....
de koopkracht  -  purchasing power
droevig  -  sad, regrettable
 
 
 
 

 
Huiswerk oefening 17.4 
 
Vul in:
1. De participatiemaatschappij betekent dat iedereen elkaar helpt en dat niet altijd de ... (government) moet ... (intervene).
2. Het is ... (terrible) als je te horen krijgt dat je je baan kwijtraakt.
3. Piet, eet je bord leeg, zit niet zo te ... (daydream!)
4. Je moet nu eens ... (acknowledge) dat ik volwassen ben!
5. Mag ik ... ... ... (make an appeal to) jou?
6. Ik vind het moeilijk de tent .... .. .... (to keep up), het waait zo hard!
7. Hij is zeer ... (attached) aan zijn hond.
8. Hij praat heel ... (animated) over zijn werk.
9. Ik hoop dat ik ... (in my old days ) nog gezond ben.
 
 
 
 
TEKST 1
 

 
De Euro
 
source: http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_nl.htm


De euro is de gemeenschappelijke munt van de (op dit ogenblik) 17 landen van de 
eurozone.
De invoering van de euro in 1999 was een grote stap vooruit voor de Europese integratie.
Het is ook één van de grootste succesverhalen ervan geworden: de euro is nu de munt van 330 miljoen EU-burgers.
Zij ervaren de voordelen ervan, die nog groter worden naarmate meer EU-landen op de euro overstappen.
 

gemeenschappelijk  -  joint, collective, common
de munt  -  coin
de eurozone  -  Euro Zone
de zone  -  zone, area
de invoering  -  introduction, import
een stap vooruit  -  one step forward
de integratie  -  integration
het verhaal  -  story
naarmate  -  as
overstappen  -  to switch


Toen de euro op 1 januari 1999 werd ingevoerd, werd het de nieuwe munt van elf landen.
De oude nationale munten zoals de Duitse Mark en de Franse Frank werden in twee stappen vervangen.
Eerst werd de euro als virtuele munt voor niet-contante betalingen en boekhoudkundig gebruik ingevoerd, terwijl de oude valuta voor contante betalingen bleven dienen, als "ondereenheden" van de euro.
Vervolgens werden op 1 januari 2002 bankbiljetten en muntstukken in omloop gebracht.
 

vervangen  -  to replace
virtueel  -  virtually
niet-contante betaling  -  non-cash payment
boekhoudkundig  -  bookkeeping, accounting
valuta  -  currency
dienen als  -  to serve as
de eenheid  -  unity, unit
het bankbiljet  -  banknote
het muntstuk  -  coin
in omloop brengen  -  to bring in circulation


Een aantal EU-landen gebruikt de Euro niet.
Met twee landen (Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) zijn regelingen getroffen waardoor zij niet deel hoeven te nemen,terwijl de andere (veel van de nieuwste EU-landen en Zweden) nog niet aan de voorwaarden voldoen om de gemeenschappelijke munt te mogen invoeren.
Zodra dit het geval is, zullen zij hun nationale munt door de euro vervangen.
 

een regeling treffen  -  to include an arrangement, to regulate
deelnemen (aan)  -  to participate (in)
terwijl  -  while
de voorwaarden  -  conditions
zodra dit het geval is  -  as soon as this is the case

 
 

 


Welke landen hebben de euro ingevoerd en wanneer?

1999 België, Duitsland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Finland
2001 Griekenland
2002 invoering van eurobiljetten en -munten bij de burgers
2007 Slovenië
2008 Cyprus, Malta
2009 Slowakije
2011 Estland

De euro en de Economische en Monetaire Unie

Alle EU-landen zijn lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU), een geavanceerde vorm van economische integratie op basis van een interne markt.
De EMU-leden werken nauw samen op economisch en fiscaal gebied.
Zodra zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, gaan zij een gemeenschappelijk monetair
beleid
voeren en een gemeenschappelijke munt invoeren: de euro.
 
 
Het proces van economische en monetaire integratie in de EU loopt parallel met de geschiedenis van de unie zelf.
Bij de oprichting van de EU in 1957 waren de lidstaten vooral uit op de verwezenlijking van een interne markt.
In de loop der jaren werd echter duidelijk, dat voor de verdere ontwikkeling en bloei van de interne markt, ook economische en monetaire samenwerking wenselijk was.
 
geavanceerd  -  advanced, state of the art
intern  -  internal
nauw  -  close
nauw samenwerken  -  to work together closely
uit zijn op  -  to aim for
de verwezenlijking  -  accomplishment
verwezenlijken  -  to accomplish
in de loop der jaren  -  through the years
de bloei  -  flourishment
wenselijk  -  desirable
 
 
 
 


 


Een volwaardige EMU en een gemeenschappelijke munt werden echter pas in 1992 als doelstelling opgenomen in het Verdrag van Maastricht (het Verdrag betreffende de Europese Unie), dat de basisregels voor de invoering ervan bepaalde.
Daarbij werden de doelstellingen van de EMU, de taakverdeling en de voorwaarden waaraan lidstaten moeten voldoen om de euro te kunnen invoeren vastgesteld.
Deze voorwaarden staan bekend als de "convergentiecriteria" (of de "criteria van Maastricht") en omvatten een lage en stabiele inflatie, wisselkoersstabiliteit en gezonde overheidsfinanciën.
 
volwaardig  -  full, wholesome, valuable
de doelstelling  -  target, aim, goal
opnemen in  -  to include
betreffende  -  concerning, regarding
de basisregel  -  basic rule
bepalen  -  to determine
de voorwaarden  -  terms & conditions
de taakverdeling  -  task division, division of labour
vaststellen  -  to determine, to fix
bekend staan als  -  to be known as
de criteria  -  criteria
omvatten  -  to encompass, to embrace, to comprise, to envelop
de inflatie  -  inflation
de wisselkoers  -  currency
gezond  -  healthy

 

Wie heeft de leiding?

Met de euro werd monetair beleid de bevoegdheid van de onafhankelijke Europese Centrale Bank (ECB), die daar speciaal voor werd opgericht, en de nationale centrale banken van de EU-landen die de euro hebben ingevoerd.
Samen vormen zij het Eurosysteem.

Het fiscaal beleid (belastingen en overheidsuitgaven) blijft daarentegen in handen van de regeringen van de lidstaten, hoewel zij zich ertoe verbinden gezamenlijk vastgelegde regels inzake overheidsfinanciën toe te passen (het stabiliteits- en groeipact).
Zij blijven ook volledig verantwoordelijk voor hun eigen structuurbeleid (werkgelegenheid, pensioenen en kapitaalmarkten), maar komen overeen deze te coördineren met het oog op de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van stabiliteit, groei en werkgelegenheid.
 

de leiding hebben  -  to be in charge
de bevoegdheid  -  authority, ability
onafhankelijk  -  independent
daar speciaal voor ....  -  in particular for that ..., especially for that ...
daarentegen  -  in contrast
in handen blijven van  -  to remain in the hands of ...
hoewel  -  although
zich ertoe verbinden  -  to commit itself
gezamenlijk vastgesteld  -  established together
inzake  -  concerning
toepassen  -  to apply
het pact  -  pact
volledig  -  fully, complete
het pensioen  -  pension, retirement
de kapitaalmarkt  -  capital market
overeenkomen  -  to agree
met het oog op  -  considering
coordineren  -  to coordinate
op het gebied van  -  in the area of, concerning
 
 


Wie gebruikt de euro?

330 miljoen mensen uit de 17 landen van de eurozone gebruiken de euro.
De euro wordt daarboven ook officieel als wettig betaalmiddel of om praktische redenen gebruikt door een hele reeks andere landen zoals buurlanden en voormalige kolonies.

Het wekt daarom geen verwondering dat de euro internationaal al snel de op een na meest gebruikte valuta is geworden, na de Dollar die op sommige vlakken (zoals de totale waarde van het geld dat in circulatie is) zelfs het onderspit heeft moeten delven.
 

daarboven ook  -  besides, on top of that
officieel  -  official
wettig  -  legal
het betaalmiddel  -  payment method
om praktische redenen  -  for practical reasons
een hele reeks  -  a wole bunch of
het buurland  -  neighbouring country
voormalig  -  former
de kolonie  -  colony, settlement
verwondering wekken  -  to trigger admiration
op een na  -  second last
de op een na grootste  -  second biggest
de op een na beste  -  second best
op sommige vlakken  -  in some areas
de circulatie  -  circulation
het onderspit delven  -  to loose


Waarom is de euro nodig?

Met een gemeenschappelijke munt wordt reizen gemakkelijker, maar er zijn ook goede economische en politieke redenen voor.
Dankzij de manier waarop de euro wordt beheerd is het een stabiele munt, met een lage inflatie en lage rentevoeten, die gezonde overheidsfinanciën bevordert.
Een gemeenschappelijke munt is ook een logische aanvulling op de gemeenschappelijke markt, die zij nog doeltreffender maakt.
Een gemeenschappelijke munt vergroot de prijstransparantie, maakt een einde aan de wisselkosten, laat de economie soepeler draaien, vergemakkelijkt de internationale handel en geeft de EU een krachtigere stem in de wereld. De grootte en de kracht van de eurozone zorgt voor een betere bescherming tegen externe economische schokken zoals onverwachte stijgingen van de olieprijs of turbulentie op de valutamarkten.

 
beheren  -  to control, to manage, to keep house, to administer
de rentevoet  -  interest rate
bevorderen  -  to stimulate
logisch  -  logical, that makes sense, argumentative
de aanvulling  -  supplement
doeltreffend  -  effective
een einde maken aan  -  to end
soepeler laten draaien  -  to make run more smoothly
vergemakkelijken  -  to make more easy
een stem geven  -  to give a voice to
krachtig  -  powerful
de bescherming  -  protection
extern  -  external
de schok  -  shock
onverwacht  -  unexpected

 
Ten slotte vormt de euro voor de EU-burger een tastbaar symbool van zijn Europese identiteit, waarop hij alsmaar trotser kan zijn terwijl de eurozone groeit en de voordelen voor de huidige en toekomstige leden toenemen.

Internationale dialoog en samenwerking draagt bij aan de vrede in de wereld.

 
 
ten slotte  -  finally, at last
tastbaar  -  tangible
het symbool  -  symbol
de identiteit  -  identity
trots zijn op  -  to be proud of
 
alsmaar  -  on and on, continuously
terwijl  -  while
de dialoog  -  dialogue
bijdragen aan  -  to contribute
 
 
 
 
 
Woordenlijst 17.1 (when you know these by heart, read text 1 again, and again)

gemeenschappelijk  -  joint, collective, common
de munt  -  coin
de eurozone  -  Euro Zone
de zone  -  zone, area
de invoering  -  introduction, import
een stap vooruit  -  one step forward
de integratie  -  integration
het verhaal  -  story
naarmate  -  as
overstappen  -  to switch
vervangen  -  to replace
virtueel  -  virtually
niet-contante betaling  -  non-cash payment
boekhoudkundig  -  bookkeeping, accounting
valuta  -  currency
dienen als  -  to serve as
de eenheid  -  unity, unit
het bankbiljet  -  banknote
het muntstuk  -  coin
in omloop brengen  -  to bring in circulation
een regeling treffen  -  to include an arrangement, to regulate
deelnemen aan  -  to participate
terwijl  -  while
de voorwaarden  -  conditions
zodra dit het geval is  -  as soon as this is the case
geavanceerd  -  advanced
intern  -  internal
nauw samenwerken  -  work together closely
op fiscaal gebied  -  fiscal
zodra zij aan bepaalde voorwaarden voldoen  -  as soon as they meet certain conditions
het monetair beleid  -  monetary policy
parallel lopen met  -  to parallel
de geschiedenis  -  history
de Europese Unie  -  European Union
uit zijn op  -  to have the sole aim to ... to seek, to want, to attempt
de verwezenlijking  -  realisation, creation
de oprichting  -  formation, foundation
in de loop der jaren  -  across the years
echter  -  however
duidelijk worden dat  -  to become clear that
de bloei  -  the florish, the success
verdere  -  further
wenselijk zijn  -  to be desirable
volwaardig  -  full, wholesome, valuable
de doelstelling  -  target, aim, goal
opnemen in  -  to include
betreffende  -  concerning, regarding
de basisregel  -  basic rule
bepalen  -  to determine
de voorwaarden  -  terms & conditions
de taakverdeling  -  task division, division of labour
vaststellen  -  to determine, to fix
bekend staan als  -  to be known as
de criteria  -  criteria
omvatten  -  to encompass, to embrace, to comprise, to envelop
de inflatie  -  inflation
de wisselkoers  -  currency
gezond  -  healthy
de leiding hebben  -  to be in charge
de bevoegdheid  -  authority, ability
onafhankelijk  -  independent
daar speciaal voor ....  -  in particular for that ..., especially for that ...
daarentegen  -  in contrast
in handen blijven van  -  to remain in the hands of ...
hoewel  -  although
zich ertoe verbinden  -  to commit itself
gezamenlijk vastgesteld  -  established together
inzake  -  concerning
toepassen  -  to apply
het pact  -  pact
volledig  -  fully, complete
het pensioen  -  pension, retirement
de kapitaalmarkt  -  capital market
overeenkomen  -  to agree
met het oog op  -  considering
coordineren  -  to coordinate
op het gebied van  -  in the area of, concerning
daarboven ook  -  besides, on top of that
officieel  -  official
wettig  -  legal
het betaalmiddel  -  payment method
om praktische redenen  -  for practical reasons
een hele reeks  -  a wole bunch of
het buurland  -  neighbouring country
voormalig  -  former
de kolonie  -  colony, settlement
verwondering wekken  -  to trigger admiration
op een na  -  second last
de op een na grootste  -  second biggest
de op een na beste  -  second best
op sommige vlakken  -  in some areas
de circulatie  -  circulation
het onderspit delven  -  to loose
beheren  -  to control, to manage, to keep house, to administer
de rentevoet  -  interest rate
bevorderen  -  to stimulate
logisch  -  logical, that makes sense, argumentative
de aanvulling  -  supplement
doeltreffend  -  effective
een einde maken aan  -  to end
soepeler laten draaien  -  to make run more smoothly
vergemakkelijken  -  to make more easy
een stem geven  -  to give a voice to
krachtig  -  powerful
de bescherming  -  protection
extern  -  external
de schok  -  shock
onverwacht  -  unexpected
ten slotte  -  finally, at last
tastbaar  -  tangible
het symbool  -  symbol
de identiteit  -  identity
trots zijn op  -  to be proud of
 
alsmaar  -  on and on, continuously
terwijl  -  while
de dialoog  -  dialogue
bijdragen aan  -  to contribute
 
 
 
 
Huiswerk oefening 17.4
Vul in:
1. De Euro is nu de munt van miljoenen EU-... (citizens)
2. De oude munten werden ... (replaced).
3. Zodra zij aan bepaalde ... (conditions) voldoen, mogen ze meedoen.
4. Een goede ... (working together) is zeer wenselijk.
5. Met een gezamenlijke munt wordt reizen bovendien veel ... (easier).
6. Deze gemeenschappelijke munt laat de economie ... (more smoothly) draaien.
7. Prijzen kunnen ... (unexpectedly) stijgen.
8. Ten slotte vormt de euro voor de EU-burger een tastbaar symbool van zijn Europese ... (identity).
 
 
Huiswerk oefening 17.5
Give the Dutch word:
1. to work together closely
2. to switch
3. currency
4. second best
5. to stimulate
6. for practical reasons
7. effective
8. protection
9. unexpected
10. to apply
11. to be in charge
12. to be proud of
 
 

Huiswerk oefening 17.6
Schrijf 10 zinnen over de Euro.
..............................................................................
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

 
 
WEBCAM SESSION LESSON 17:
1) Tell me about everything you learned in lesson 17.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 18:
To download the homework-file of lesson 18, click HERE.
  
 

TEKST 2
 


 

De Rotterdamse havenLang geleden was er bij Rotterdam een klein vissershaventje.
Nu is die haven uitgegroeid tot een van de grootste havens ter wereld.
Om zo te kunnen groeien moest de haven zich voortdurend aanpassen.
Dat is nog altijd zo.

Vóór 1830 is de Rotterdamse haven vooral een vissershaven. Vissers brengen er vooral haring uit de Noordzee aan land.
Vanaf Rotterdam gaat de vis naar andere plaatsen. In Nederland is dan maar één haven die internationaal meetelt.
Dat is de haven van Amsterdam.

Industriële revolutie

Vanaf 1830 werd alles anders in de Rotterdamse haven. De industriële revolutie was in volle gang.
In veel Europese steden ontstonden grote industriegebieden.
Mensen trokken daar naartoe om in de nieuwe fabrieken te werken.
Een groot gebied met industriesteden lag in Duitsland: het Ruhrgebied.
Hier liggen steden als Duisburg, Oberhausen, Dortmund en Essen.
In al deze steden ontstond veel industrie.
Dat kwam omdat daar veel steenkool is.
Maar ijzererts was er niet. Die moest van overzee komen.
 


 
De Berge Stahl in Rotterdam. Dit is het grootste ijzerertsschip ter wereld
 
 


De haven van Rotterdam was daarvoor ideaal.
Via de Rijn was er een goede verbinding met het Ruhrgebied.
Bovendien was er in die haven veel ruimte. In Amsterdam was alles al vol gebouwd.
De Rotterdamse haven groeide snel.
Er kwamen steeds meer en grotere kades. Schepen werden ook steeds groter.
IJzererts is nu nog altijd heel belangrijk voor de Rotterdamse haven.
De Rotterdamse haven is één van de twee havens waar het grootste ertsschip ter wereld aan kan leggen.

IJzererts

Honderd jaar lang is ijzererts het belangrijkste product in de Rotterdamse haven.
Maar rond 1930 verandert dat.
Olie wordt langzaam een belangrijkere brandstof dan steenkool.
Grote oliemaatschappijen maken er benzine en dieselolie van.
Deze dienen als brandstof voor auto's, fabrieken en elektriciteitscentrales.

Plastic

De olie dient niet alleen als brandstof.
Vooral na de Tweede Wereldoorlog gebruiken bedrijven steeds meer plastic in allerlei producten.
Om dat te maken is olie nodig. Plastic is nu niet meer weg te denken uit ons leven.
Bijna elk plastic bekertje is als olie in de Rotterdamse haven aangekomen!
 
 
 

Grootste haven ter wereld

Door olie werd Rotterdam de grootste haven ter wereld.
Niet alle olie gaat direct naar het Ruhrgebied of andere gebieden.
Bedrijven als Shell, Exxon en Esso verwerken de olie in de haven. Ze maken er plastic of benzine van.
Zo wordt de haven zelf een belangrijk industrieterrein.
Sinds 2004 is Rotterdam niet meer de grootste haven van de wereld. Maar nog altijd is olie het belangrijkste product voor de haven.
Er wordt meer olie verwerkt dan erts of containers.

Containers

Ongeveer vijftig jaar geleden kwam er een grote verandering in de Rotterdamse haven.
De scheepvaart stapte over op het gebruik van containers.
Het grote voordeel van containers is dat ze allemaal dezelfde maten hebben. Ze passen daardoor gemakkelijk in schepen, op vrachtauto's en op treinen.
De Rotterdamse haven is een van de modernste containerhavens ter wereld. Automatische wagens zonder chauffeurs rijden hier af en aan.
Ze slaan de containers op of halen ze weer uit de opslag. Ze kunnen de containers op binnenschepen, treinen of vrachtauto's laden.
Zelfs de douanecontrole op de containers gaat automatisch. Een vrachtauto met containers kan gewoon door een automatische scanner rijden.
 
 
Woordenlijst 18.1
de haven  -  port
lang geleden  -  a long time ago
de visser  -  fisherman
vissers...  -  fisherman's ...
zich aanpassen  -  to adapt oneself
voortdurend  -  continuously, everlasting, sustained
dat is nog steeds zo, dat is nog altijd zo  -  that's still the case
de haring   -  herring
aan land brengen  -  to land
meetellen  -  to count, to be considered
de Industriële Revolutie  -  Industrial Revolution
in volle gang zijn  -  to be well underway
ontstaan  -  to arise
ergens naartoe trekken  -  to go somewhere, to migrate
de fabriek  -  plant
de steenkool  -  coal
de ijzererts  -  iron ore
overzee  -  overseas
het schip  -  ship
ideaal  -  ideal
de verbinding  -  connection
bovendien  -  moreover
de ruimte  -  space, room
vol  -  full
de kade  -  quay
aanleggen  -  to berth
dienen als  -  to serve as
Plastic is nu niet meer weg te denken uit ons leven.  - You cannot imagine a world without plastic anymore
het plastic bekertje  -  plastic cup
de beker  -  cup
direct  -  direct, imediately
bedrijven als ...  -  companies like ..., companies, such as ...
verwerken   - to  compute, to process, to digest
benzine  -  petrol, gasoline
het industrieterrein  -  industrial estate
nog altijd  -  still, ever
de container  -  container
de scheepvaart  -  shipping
overstappen van ... op ...  -  to switch from ... to ...
allemaal dezelfde maat  -  all the same size
passen  -  to fit
daardoor  -  because of that
de vrachtauto  -  lorry, truck
automatisch  -  automatic
af en aan rijden  -  roll on, roll off, constantly driving
opslaan  -  to store
halen uit  -  to pull out
de opslag  -  storage, storage room
weer  -  again
het binnenschip, het binnenvaartschip  -  inland waterway vessel
laden  -  to load
de douanecontrole  -  customs check
de scanner  -  scanner
 
 
Huiswerk oefening 18.1
Combineer:
1. Het vissershaventje is uitgegroeid ...
a. ... voor het produceren van o.a. (=onder anderen) brandstof, cosmetica, en plastic.
2. Tijdens de industriële revolutie ...
b. ... trokken veel mensen naar de fabrieken in de grote steden.
3. Via de Rijn ...
c. ... gemakkelijk in schepen, op vrachtwagens en treinen.
4. Vanaf 1930 wordt olie belangrijk ...
d. ... zonder chauffeur.
5. Containers hebben allemaal ...
e. ... gaat grotendeels automatisch.
6. Automatische wagens zijn wagens
f. ... tot een grote wereldhaven.
7. Containers passen ...
g. ... dezelfde maat.
8. Ook de douanecontrole ...
h. ... wordt veel ijsererts vervoerd naar het Ruhrgebied in Duitsland.
 
 
 
 
Huiswerk oefening 18.2
Vul in:
1. Het ... (ship) ligt in de haven.
2. Dit ... (plastic cup) is gemaakt van ... (oil).
3. Honderd jaar lang is ijzererts het ... (most important) product in de Rotterdamse ... (port) geweest.
4. Containers ... (fit) goed op een ... (truck) of ... (train).
5. Bedrijven als Shell, Exxon en Esso ... (process) de olie in de haven.
6. Ze maken er plastic of ... (petrol, gasoline) van.
7. Het grote ... (advantage) van containers is dat ze ... (all) dezelfde maten hebben.
8. Automatische wagens zonder chauffeurs ... (drive) hier af en aan
9. Zo wordt de haven zelf een belangrijk ... (industrial estate).
10. De Rotterdamse haven heeft veel ... (space, area) en een goede ... (connection) met het Ruhrgebied in ... (Germany) via de ... (river) de Rijn.
 


TEKST 3
 
 
 
 
Nederlandse export

Nederland is van oudsher een handelsland.
Dat komt door onze ligging aan de grote rivieren. Nederland speelt een belangrijke rol als Europese transport-ader.
Maar waarom is die handel nou belangrijk?
Van alles wat we produceren wordt een groot deel geëxporteerd.
Nederland is een exportland. Dat betekent dat we leunen op buitenlandse handel.
 
 
 
Huiswerk oefening 18.3
 
 
Geef de juiste betekenis van de woorden:
 
 
 van oudsher
 always, since time immemorial, traditionally
 het handelsland
 
 de export
 
 de ligging
 
 de rivier
 
 een belangrijke rol spelen als
 
 de ader
 
 de transport-ader
 
 waarom  
 de handel
 
 exporteren  
 exportland  
 leunen op
 
 buitenlands, buitenlandse
 
 de akkerbouw  
 de tuinbouw  
 de veeteelt
 
 de visserij
 
 het bankwezen
 
 het transport
 

 
 
 
Huiswerk oefening 18.4
 
a) Welke producten/diensten worden uit uw geboorteland geëxporteerd? 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
 
b) Schrijf 10 zinnen over wat u weet van de volgende Nederlandse economische sectoren / exportproducten:
(It's not about what you know, but about finding the Dutch words and phrases for the things you want to say)
 
 
 
Economische sectoren in Nederland zijn:

- Energie
- Akker- en tuinbouw (o.a. bloemen)
- Veeteelt (think about Parmaham, it's Dutch pig-meat transported to Italy, which actually is quite crazy)
- Visserij
- Industrie (think about the Campus Eindhoven, the 'silicon valley' of Holland)
- Handel en bankwezen (ABNAMRO ING)
- Transport
- Toerisme
 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
 
 
 
 
 
TEKST 4
 
Economie van Nederland

source: http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie_van_Nederland

 
 


* Belangrijke industrieën:
elektronica en communicatiemateriaal, metalen, chemicaliën, petroleum, olieraffinage, voedselverwerking, visserij, landbouw gerelateerde producten

Handelspartners

* Uitvoer (2008) $537 mld

* Belangrijkste partners (2009)
Duitsland 24%, België 11%, Frankrijk 8,9%, Verenigd Koninkrijk 8,5%, Italië 5,2%, Verenigde Staten, 4,5%

* Invoer (2008) $485 mld

* Belangrijkste partners (2009)
Duitsland 19,8%, België 9,9%, Frankrijk 5%, Verenigde Staten 8,5%, China 7,9%, Verenigd Koninkrijk 6%


In de intensieve, gemechaniseerde land- en tuinbouw werkt weliswaar slechts 4% van de Nederlandse beroepsbevolking, maar er worden door de sector enorme hoeveelheden voedsel voor de voedselverwerkingsindustrie en de uitvoer geproduceerd.
Na de Verenigde Staten en Frankrijk is Nederland het derde uitvoerland op het gebied van land- en tuinbouwproducten.

De Nederlandse economie maakte eind jaren '90 een grote groeispurt door met groeicijfers boven de 4%.
In de eerste jaren na de eeuwwisseling is de groei afgenomen.
De Internet-zeepbel en de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 hebben hier een belangrijke rol in gespeeld.
In 2006 en 2007 groeide de economie weer met meer dan 3%, maar naar aanleiding van de wereldwijde crisis was er in 2009 een krimp van 3,5%, gevolgd door een zeer beperkte groei en een flink stijgende staatsschuld en werkloosheid vanaf 2010 tot heden.

Nederland was één van de eerste landen die het besluit aangaande de euro als Europese munteenheid hebben geratificeerd. Sinds 1 januari 2002 is de munt er het enige wettige betaalmiddel.
In de bijzondere gemeenten (Nederlandse Antillen) Bonaire, Sint Eustatius en Saba is de
Amerikaanse dollar per 1 januari 2011 wettig betaalmiddel.
De Nederlandse Antillen:
 
 
 

Woordenlijst 18.2

de electronica  -  appliances, electronics
het metaal  -  metal
de chemicaliën  -  chemicals
de petroleum  -  petroleum
de verwerking  -  assimilation, processing
verwerken  -  to compute, to assimilate, to process
gerelateerd aan ...  -  related to ...
...-gerelateerd  - ... related
de partner  -  partner
de uitvoer  -  export
de invoer  -  import
intensief  -  intensive
gemechaniseerd  -  mechanized
weliswaar  -  admittedly
slechts  -  only
de beroepsbevolking  -  workforce, working population
de sector  -  industry, sector
de hoeveelheid  -  amount
een grote groeispurt doormaken  -  to grow very fast
de eeuwwisseling  -  turn of the century
de groei -  growth
afnemen  -  to decrease
de zeepbel  -  soap bubble
terroristisch  -  terrorist
de aanslag  -  asault, assassination
de Verenigde Staten  -  United States
naar aanleiding van (n.a.v.)  -  on account of, because of
wereldwijd  -  worldwide
de crisis  -  crisis
de krimp  -  shrink, decrease
gevolgd door  -  followed by
beperkt  -  limited, constricted, confined
zeer beperkt  -  very limited
flink stijgend  -  very much increasing
de schuld  -  guilt, fault, debt, blame
de staatsschuld  -  national debt
de werkloosheid  -  unemployment
vanaf  -  from
to  -  to
tot heden  -  to date
het besluit  -  decision
aangaande  -  concerning
geratificeerd  -  ratified
sinds  -  since
enig  -  very nice, unique, only
enige  -  very nice, unique, only
bijzonder  -  special
de gemeente  -  municipality
de Nederlandse Antillen  -  Netherlands Antilles
 
 
 


Huiswerk oefening 18.5
Vul in:
1. Na de Verenigde Staten en Frankrijk is Nederland het derde uitvoerland op het gebied van ...(agriculture and horticulture)producten.
2. In de eerste jaren na de eeuwwisseling is de ...(increase, growth) ... (decreased).
3. De ... (Internet soap bubble) en de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 hebben hier een belangrijke rol in ... (play)
4. Naar aanleiding van de ... (worldwide) crisis was er in 2009 een krimp van 3,5%
5. De overheid wil de ... (national debt) beperken en vechten tegen ... (unemployment).
6. Sinds 1 januari 2002 is de munt er het enige ... (legal) betaalmiddel.
7. De eilandengroep Aruba, Bonaire, Curacao, St. Eustatius, Saba, St. Maarten heet: De .... .... (Netherlands Antilles)
8. Papa en mama, wanneer nemen jullie een ... (decision) ...(about) mijn zakgeld (=pocket money)?
9. Toen zij ziek was, was haar koorts ... ........ (very much increasing)
10. ... (From) 2013 ... (to date) gaat het beter met de economie.
 
 
 
 
Huiswerk oefening 18.6
 
Beantwoord deze vragen:
1. Noem belangrijke partners van Nederland, waar de invoer vandaan komt, of waar de export naartoe gaat.
............................................................................................................................

2. Noem 3 belangrijke industrieën voor Nederland en geef voorbeelden van producten die er uit voortkomen.
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
 
 

TEKST 5
 

Bijna de helft van de mensen in Nederland werkt een aantal uren per week.
Ook jongeren werken steeds meer. Zij hebben bijbaantjes, vakantiebaantjes of lopen stage.

Werk je in loondienst bij een bedrijf, dan ben je een werknemer.
Degene die jou in dienst neemt en betaalt is de werkgever.
Werkgevers en werknemers hebben uiteenlopende belangen.
Zo wil de werkgever bijv. de kosten drukken, dus de lonen laag houden.
Maar jij, de werknemer, wil juist meer verdienen.
Zo zijn er meer verschillen in belangen tussen de werkgever en werknemer.
De hoeveelheid arbeidsuren is hier een voorbeeld van.

Wetten
 
Daar moet iedereen zich aan houden.
Er zijn ook aparte organisaties opgericht om de belangen van beide partijen zo goed mogelijk te verdedigen.
De belangenorganisaties van werknemers heten vakbonden.

Maatschappelijke ladder

Om in Nederland aan de slag te kunnen, is het belangrijk dat je een diploma hebt.
Naar school gaan is dus een must, want school bereidt je voor op een beroep.
Dit bepaalt weer hoe hoog je op de maatschappelijke ladder terecht komt.

Als je hoog op de maatschappelijke ladder staat, heb je vaak een hoger inkomen en meer status.
Toch is je positie in de maatschappij niet alleen afhankelijk van je opleiding. Het heeft ook te maken met talent, ervaring en volhouden.
 
 
Woordenlijst 18.3 (als u de uitspraak niet meer weet, luister dan naar het woord in de tekst)

het bijbaantje  -  sideline job, parttime job
stage lopen  -  to do an internship
in loondienst  -  employed, on the payroll
de werknemer  -  employee
de werkgever  -  employer
nemen  -  to take
geven  -  to give
degene die  -  the one, who
in dienst nemen  -  to employ, to hire
uiteenlopend  -  different
het belang  -  interest
de kosten drukken  -  to keep costs down
laag houden  -  to keep low, to keep down
juist  -  correct, exact, true
verdienen  -  to earn
de arbeidsuren  -  labour hours
de ruzie  -  quarrel, conflict
zich houden aan  -  to compy with
apart  -  separate
verdedigen  -  to defend
de vakbond  -  labour-union, trade-union, syndicate
aan de slag gaan  -  to start
aan de slag kunnen  -  to be able to get down to work, to start work
het diploma  -  diploma, certification
voorbereiden  -  to prepare
het beroep  -  profession
de maatschappelijke ladder  -  social status
terechtkomen  -  to end up
de status  -  status
de positie  -  position
het talent  -  talent
de ervaring  -  experience
volhouden  -  to abide, to persist, to persevere
 

Huiswerk oefening 18.7
1. Noem 2 verschillen tussen een werkgever en een werknemer.
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
2. Wat doet een vakbond?
...............................................................................................
...............................................................................................
............................................................................................... 
Huiswerk oefening 18.8
Lees de tekst nog eens en schrijf op wat u weet over de arbeidsmarkt:Huiswerk oefening 18.9

De vrije markt heeft voordelen en nadelen.
Het communisme heeft ook zijn voor- en nadelen.
Ieder economisch systeem heeft zijn voor- en nadelen.
Ieder land probeert een zo goed mogelijk systeem te bouwen voor haar burgers.

1. Wat zijn volgens u de nadelen en voordelen van een vrije markteconomie?
Een vrije markteconomie is ........
Gebruik bijvoorbeeld deze woorden (of u kunt uiteraard zelf woorden opzoeken):
 
 
 
 
keuzevrijheid  -  freedom of choice
concurrentie  -  competition
inkomensverschillen  -  differences in income
overheidstaken  -  tasks of the governement
macht  -  power
welvaart  -  prosperity
belasting  -  taxes
eerlijk verdeeld  -  equally divided
teveel  -  too much
te weinig  -  not enough, too little
alles draait om geld  -  it all depends on money
 
individueel  -  individual
collectief  -  collective
 
 
2. In Nederland borrelt de discussie weleens op over het wel / niet toepassen van de marktwerking op de gezondheidszorg en scholen.
Is dit volgens u een taak van de overheid, of mag het bedrijfsleven zich hier ook een rol in toekennen?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 
 
 
 
 

 

Huiswerk oefening 18.10 DICTEE
Write down what you hear. I tell you a story about 'what is economy?'.
 
"schaars" means: something that can run out.
"middelen" means: goods.
 
 
 

 
...........................................................................
...........................................................................
 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
     
 
 
 
 
Webcam chat nr. 18
 
a) Tell me a story related to an economic subject (e.g. export, social security, etc.).
Tell me all the words you looked up. Try to make 3 questions you ask me, related to economics and see if you understand my answers.
 
b) Tell me another story related to your position in the labour market.
 
c) There are many different jobs. Some people work in safety, for example on airports. Some animals work in safety as well.
watch this video as many times as you need and tell me about it. Please ask me the parts you cannot understand.
 
Op Schiphol is veiligheid erg belangrijk. De marechaussee houdt dagelijks de boel in de gaten.
Zij maken onder andere gebruik van speurhonden.
Maar hoe herkent een hond nu of er bijvoorbeeld explosieven in een tas zitten?
 
klik hier:   http://www.schooltv.nl/video/speurhond-op-het-vliegveld-hoe-herkent-een-speurhond-explosieven/
 
Beantwoord deze vragen:

1. Wat voor hond is Diva?

2. Hoe is ze zo'n hond geworden?

3. Wat doet ze als ze ruikt wat ze zoekt?

4. Waarom doet ze dat? 
 
 
 
 
d) Make a summary of this text and tell me:
 
Noorwegen mogelijk eerste land waar cash wordt afgeschaft
 
door Tom Reijner
29 jul 2014 (Elsevier)  
 
Behoort het opnemen van geld op termijn tot het verleden?
Over een paar jaar kunnen de Noren in winkels alleen nog maar met hun betaalpasje betalen.
Ten minste, als het aan Finans Norge ligt – een organisatie waarin 200 financiële instellingen uit het Scandinavische land zijn verenigd.
 
Problemen
Finans Norge wijst er in een verklaring op haar website op dat in slecht 5 procent van alle transacties in Noorwegen gebruik wordt gemaakt van contant geld. Alle andere betalingen gebeuren op een andere manier.
Alleen in Zweden en Groot-Brittannië ligt dat percentage nog lager.
Bovendien, wanneer contant geld vanaf 2020 uit de samenleving verdwijnt, behoren problemen als witwassen, bankovervallen en andere financiële misdaden tot het verleden – dat is althans de hoopvolle verwachting van de Noren.
 
Naïef
Maar volgens critici zitten er nogal wat haken en ogen aan het afschaffen van contant geld.
Hoe kunnen mensen nu nog producten kopen zonder dat zij hun gegevens afstaan?
Kortom: de maatregel zou ten koste gaan van de privacy van consumenten.
'Het moet mogelijk blijven om te betalen voor goederen en diensten zonder registratie, zegt Guri Melby van Venstre, een liberale partij in Noorwegen.
Het is naïef om te denken dat met het verdwijnen van cash de criminaliteit verdwijnt. 'We zien nu al dat misdaad naar andere betaalmethoden verschuift.'
 
 
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.