Les 27 + 28:  PSYCHOLOGIE


 
Les 27:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
TEKST 1
 

 
 
Opvoeding bepaalt wie je bent?Opvoeding is het aanleren van gedrag. Dit gaat je hele leven lang door.
Je leert van je ouders, je broers, je zussen, je leraren op school, van je ooms en tantes en van vrienden en vriendinnen.
De samenleving heeft belang bij opvoeding, omdat je leert welk gedrag acceptabel is of niet.
Normen en waarden spelen daarbij een belangrijke rol.

Ouders
In eerste instantie wordt je opgevoed door je ouders. Zij leren je regels waar je je thuis aan moet houden.
Denk daarbij aan niet met volle mond praten en niet brutaal zijn.
Maar ook het soort eten hoort bij je opvoeding.
In Nederland is het heel normaal om aardappels met stamppot te eten, maar in Oosterse landen eten mensen vooral rijst.

School
Een groot deel van je leven breng je door op school. Dit heeft invloed op je opvoeding.
In de klas gelden namelijk allerlei regels, werk je samen met andere kinderen en leer je van alles tijdens de schoolvakken.
 
de opvoeding  -  upbringing, education, child raising, nurture
bepalen  -  to determine
belang hebben bij  -  to have an interest in
acceptabel  -  acceptable
een belangrijke rol spelen  -  to play an important part
de ouders  -  parents
 
"normen en waarden": 
de norm  -  standard
de waarde  -  value, belief 
normen en waarden  -  norms and values
 
 
in eerste instantie  -  initially
zich houden aan  -  to abide by
denk daarbij aan  -  for example, think about
met volle mond praten  -  to talk with food in your mouth
brutaal  -  rude
het soort eten  -  type of food
doorbrengen  -  to spend
van alles  -  all sorts of things
het schoolvak  -  school subject, skill

 
 Overheid
De overheid speelt op verschillende terreinen een rol als het gaat over opvoeding, waarden en normen.
Een hele duidelijke is het opstellen van regels en wetten, bijvoorbeeld verkeersregels, maar ook over meer ingewikkelde zaken als abortus en euthanasie.

Waarden en normen
Op dit moment wordt er door de regering gehamerd op waarden en normen.
Met de website Zestienmiljoenmensen.nl probeert de overheid een discussie over normen en waarden op gang te brengen.
Stichting Sire probeert dit ook. Zij worden gefinancierd door de overheid om ideële reclamecampagnes
op te zetten.
Door de inspanningen van Sire worden mensen bijvoorbeeld geconfronteerd met kinderen die elkaar pesten of het gevaar van vuurwerk.

ingewikkeld  -  complicated
de abortus  -  abortion
de euthanasie  -  euthanasia
hameren op  -  to insist yet again
proberen  -  to try
op gang brengen  -  to start, to put on
ideële  -  ideologically
de reclamecampagne  -  commercial campaign
een campagne opzetten  -  to carry out a campaign, to establish a campaign
de inspanning  -  efforts
pesten  -  to bully, to rag, to cow
het vuurwerk  -  fireworks
 
  
 
 
 
 
Woordenlijst 27.1

de opvoeding  -  upbringing, education, child raising, nurture
bepalen  -  to determine
belang hebben bij  -  to have an interest in
acceptabel  -  acceptable
een belangrijke rol spelen  -  to play an important part
de ouders  -  parents
in eerste instantie  -  initially
zich houden aan  -  to abide by
denk daarbij aan  -  for example, think about
met volle mond praten  -  to talk with food in your mouth
brutaal  -  rude
het soort eten  -  type of food
doorbrengen  -  to spend
van alles  -  all sorts of things
het schoolvak  -  school subject, skill
ingewikkeld  -  complicated
de abortus  -  abortion
de euthanasie  -  euthanasia
hameren op  -  to insist yet again
proberen  -  to try
op gang brengen  -  to start, to put on
ideële  -  ideologically
de reclamecampagne  -  commercial campaign
een campagne opzetten  -  to carry out a campaign, to establish a campaign
de inspanning  -  efforts
pesten  -  to bully, to rag, to cow
het vuurwerk  -  fireworks
 
 
Huiswerk oefening 27.1
Vul in:
1. ... (raising a child, education) is het aanleren van gedrag.
2. De ... (society) heeft belang bij opvoeding, omdat je leert welk gedrag  ... (acceptable) is of ... (not).
... ... ... (norms and values)  spelen daarbij een belangrijke rol.
3. Een voorbeeld van een ... (rule)is: niet met ... (full) mond praten en niet ... (rude) zijn.
4. Een groot deel van je jeugd ... je ... (spend) op school.
5.Stichting Sire ... (tries) dit ook. Zij worden ... (financed)  door de overheid om ideële ... (advertsing campaigns)
op te zetten.
6. Door de ... (efforts) van Stichting Sire worden mensen ... (for example) ... (confronted) met kinderen die elkaar pesten of het ... (danger) van ... (fireworks)
7. ... (Some) huiswerkoefeningen zijn gemakkelijk, andere zijn ... (compicated, complex)
8. Sommige kinderen worden ... (bullied).
9. Een hele duidelijke is het opstellen van regels en ... (laws), bijvoorbeeld ... (traffic rules), maar ook over meer ingewikkelde zaken als abortus en ... (euthanasia).
10. 'Nurture vs, nature' is een belangrijk thema in de genetica en gedragsbiologie, waarin de ... (influence) van opvoeding en omgevingsfactoren op ... (behaviour) wordt behandeld.
11. Aardrijkskunde, Geschiedenis en Wiskunde zijn ... (school subjects).
 
 
 
 
Huiswerk oefening 27.2
Bepaalt opvoeding wie je bent?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................... 

 
 

TEKST 2
 

 

SamenlevenAlles kan tegenwoordig

Honderd jaar geleden was het niet zo moeilijk te bedenken hoe je je leven wilde leiden: je zocht een geschikte partner, ging daarmee trouwen en stichtte een gezin. Tegenwoordig is er veel meer keuzevrijheid.

Er zijn gezinnen met een vader en een moeder, met twee moeders of twee vaders, met alleenstaande vaders of moeders, met stiefouders – keuze te over.
Waarom zijn de opvattingen over huwelijk en samenwonen zo veranderd?
En wat betekenen al die veranderingen voor de maatschappij?

Ingewikkeld

De huidige maatschappij geeft ons een heleboel mogelijkheden zelf te kiezen hoe je je leven wilt inrichten.
Aan de ene kant is dat prettig. Maar het maakt het leven ook ingewikkelder.

Er zijn gezinnen in soorten en maten. Niet iedereen is daar blij mee. Nog steeds vinden veel mensen dat kinderen het beste af zijn als ze opgroeien met een vader en een moeder in hetzelfde huis.
Aan de andere kant neemt het aantal eenoudergezinnen toe.
En ook homostellen nemen steeds vaker de beslissing om een kind op te voeden.Stereotypen

Iedereen probeert de wereld om zich heen te begrijpen.
Om de wereld overzichtelijk te maken, deel je mensen in in categorieën of stereotypen.
Maar als je niet genoeg weet over bepaalde groepen mensen, dan maak je die stereotypen al snel op basis van verkeerde informatie.
Stereotypen worden dan vooroordelen.
Vooroordelen leiden vaak tot discriminatie en dat kan weer spanningen opleveren in de samenleving.

Lang geleden

Vroeger was trouwen heel gewoon, iedereen vond dat je dat moest doen en de meeste mensen wilden het ook graag.
Je dacht er eigenlijk niet over na.
Bij het zoeken naar een echtgenoot speelde geld en zekerheid een belangrijke rol.
Je trouwde met iemand als je verwachtte dat je samen genoeg zou verdienen om oud te worden.
Je hoopte vooral ook dat je kinderen kreeg, want die moesten voor je zorgen als je dat zelf niet meer kon.

 
 
 
Woordenlijst 27.2
 
samenleven  -  to live together, to coexist
alles kan  -  everything's possible
tegenwoordig  -  nowadays
geleden  -  ago
niet zo moeilijk  -  not so difficult
bedenken  -  to figure, to reflect on, to think about
je leven leiden  -  to live your life
geschikt  -  appropriate, suitable
de partner  -  partner
trouwen  -  to marry, to get married
een gezin stichten  -  to start a family
de keuzevrijheid  -  freedom of choice
alleenstaand, single  -  single
de stiefouder  -  stephparent
keuze te over  -  a lot of choice
huidig  -  current, actual
inrichten  -  to establish, to arrange, to tidy
prettig  -  nice, enjoyable
ingewikkelder  -  more complicated
in soorten en maten  -  of all shapes and sizes
allerlei -  all sorts of, various
er blij mee zijn  -  to be happy with it
het beste af zijn  -  to be better off
opgroeien  -  to grow up
in hetzelfde huis  -  in the same house, in the same home
eenoudergezin  -  single parent family
het homo-stel  -  gay couple
de beslissing nemen om te ...  -  to decide to ...
een kind opvoeden  -  to raise a child
begrijpen  -  to understand
overzichtelijk  -  clear, uncomplicated, easy to see, transparant
indelen  -  to zone, to classify, to sort out
de categorie  -  category
het stereotype  -  stereotype
verkeerd  -  wrong
het vooroordeel  -  prejudice
leiden tot  -  to lead to, to cause
de discriminatie  -  discimination
en dat kan weer, en dat kan vervolgens  -  subsequently that can ...
spanningen opleveren  -  to lead to tensions
heel gewoon zijn  -  to be common, to be quite normal
de zekerheid  -  security
verwachten  -  to expect
verdienen  -  to earn
hopen  -  to hope
 
 
Huiswerk oefening 27.3
Maak de zin af:
1. Iedereen probeert de wereld om zich heen te ....
2. Honderd jaar geleden was het niet zo moeilijk ...
3. Tegenwoordig ...
4. Er zijn gezinnen met ...
5. De huidige maatschappij geeft ons ...
6. Maar als je niet genoeg weet over bepaalde groepen mensen ....
7. Vooroordelen leiden vaak tot ...
8. Niet iedereen is blij met ...
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 27.4
Kies een stereotype en beschrijf zijn / haar karakteristieken, doe dus net alsof u oppervlakkig bent en iemand in een hokje stopt. (Bijvoorbeeld een Harley Davidson motorrijder, een miljonair, een Nederlandse of Engelse vakantieganger, etcetera).
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
  
 
  
 
 
 

 
 

WEBCAM SESSION LESSON 27:
1) Tell me about everything you learned in lesson 27.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 28:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
 
 
VIDEO 1
 
 
Jort Kelder en de burgemeester van Adam 

 
 
 
Huiswerk oefening 28.1
 
Probeer te luisteren naar deze video. (try to grab as much as you can from the Dutch words in this video)
Waarom valt Jort de presentator aan? (Why does Jort attack the tv-host?)
....................................................................................................
...........................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...........................................................................................................

 
 
 

TEKST 3

a) Luister naar de tekst

Roddelen


 

 

Roddelen: Waarom doen we het?

Zolang er mensen zijn, is er al behoefte dingen aan elkaar te vertellen: over iets of iemand, in woord en beeld.
Dat noemen we communicatie.
Maar wanneer gaat kletsen over iemand die je kent over in kwaadsprekerij?

Hoe staat het met het babbelen op grote schaal zoals dat gebeurt bij de boulevard-of roddelpers.
Wat voor invloed hebben deze bladen?
Hoe komt het dat ze nogal wat ‘sterren’ in de houdgreep hebben?
En waarom wordt er eigenlijk zo over ze geroddeld?


Ruis

Bij communicatie verzendt iemand een bericht of een boodschap naar iemand anders.
In die overdracht van informatie kan er van alles mis gaan tussen zender en ontvanger.
Als dat gebeurt, is er sprake van ruis. Hoe dit werkt kun je goed zien in een experiment.
Als tien mensen telkens dezelfde boodschap moeten doorfluisteren, zie je dat de eerste altijd iets anders heeft gezegd dan wat de laatste hoort.
 
roddelen  -  to gossip, to rumor, to slander, to schmooze
de roddel  -  gossip
zolang  -  as long as
er is behoefte aan  -  there is a need for
de communicatie  -  communication
kletsen, babbelen  -  to tittle-tattle, to chat 
de kwaadsprekerij  -  critisism
op grote schaal  -  on a large scale
de roddelpers  -  tabloid newspapers, paparazzi
de bladen -  tabloid newspapers, magazines
de ster  -  star, famous person, celebrity
in de houdgreep hebben  -  to stranglehold
verzenden  -  to send
het bericht, de boodschap  -  message
de overdracht  -  transfer
misgaan  -  to go wrong
de zender, de verzender  -  sender
de ontvanger  -  recipient
er is sprake van  -  there is talk of
de ruis  -  noise that corrupts the signal
het experiment  -  experiment
doorfluisteren  -  to whisper through
de eerste  -  the first
de laatste  -  the last
altijd  -  always
iets anders  -  something else
 


Roddel

Roddelen is een van de manieren die we gebruiken om informatie over te dragen.
Een roddel kan een onschuldig praatje zijn, maar kan ook kwaadsprekerij worden.
En dat kan vervelende gevolgen hebben voor de persoon waarover gepraat wordt.
Roddelen gebeurt zowel op kleine als op grote schaal.

Je hoeft maar een willekeurig roddelblad open te slaan of roddelrubriek op tv te bekijken en
de roddels over de sterren vliegen je om de oren.
Natuurlijk hebben sterren er baat bij dat er over ze gepraat wordt.
Maar het kan heel vervelend zijn dat de roddelbladen de sterren ook in slechte tijden weten te vinden.

Leugens

Je kunt er niet zomaar op los roddelen.
Op het mensen in het openbaar zwart maken door leugens te vertellen, staat twee jaar gevangenisstraf.
Ook mogen roddeljournalisten geen mensen hinderlijk volgen.
Maar BN’ers zijn publieke personen en moeten dus accepteren dat er over ze gepraat wordt.
Zijn ze het niet eens met wat er over ze geschreven wordt, dan kunnen ze naar de rechter of de Raad voor de Journalistiek stappen.
 
overdragen -  to transfer, to convey
onschuldig  -  innocent
een praatje  -  talk
vervelend, naar  -  inconvenient / annoying, but
gevolgen hebben  -  to have consequences
op grote schaal  -  on a large scale
op kleine schaal  -  on a smal scale
je hoeft maar ...  -  you only have to ...
willekeurig  -  random
openslaan  -  to open
de roddelrubriek  -  gossip headings
ze vliegen je om de oren  -  "they fly you around your ears": tehre are a lot of them
er baat bij hebben  -  to benefit from
ook in slechte tijden  -  in bad times
weten te vinden  -  to know how to find
de leugen  -  lie
er op los ...  -  to do something outragious
in het openbaar  -  publicly
zwart maken  -  to black
er staat 2 jaar gevangenisstraf op  -  the penalty for it is 2 years imprisonment
de straf  -  punishment
de gevangenis  -  prison
hinderlijk  -  troublesome, irksome, annoying
een BN-er (een bekende Nederlander)  -  a Dutch celebrity
een publieke persoon  -  a person that is 'owned' by the public
accepteren  -  to accept
het eens zijn met  -  to agree
naar de rechter stappen   -  to go to court
 
 

 
Complete woordenlijst 28.1 (oefen deze lijst vijf keer)
 
roddelen  -  to gossip, to rumor, to slander, to schmooze
de roddel  -  gossip
zolang  -  as long as
er is behoefte aan  -  there is a need for
de communicatie  -  communication
kletsen, babbelen  -  to tittle-tattle, to chat 
de kwaadsprekerij  -  critisism
op grote schaal  -  on a large scale
de roddelpers  -  tabloid newspapers, paparazzi
de bladen -  tabloid newspapers, magazines
de ster  -  star, famous person, celebrity
in de houdgreep hebben  -  to stranglehold
verzenden  -  to send
het bericht, de boodschap  -  message
de overdracht  -  transfer
misgaan  -  to go wrong
de zender, de verzender  -  sender
de ontvanger  -  recipient
er is sprake van  -  there is talk of
de ruis  -  noise that corrupts the signal
het experiment  -  experiment
doorfluisteren  -  to whisper through
de eerste  -  the first
de laatste  -  the last
altijd  -  always
iets anders  -  something else
overdragen -  to transfer, to convey
onschuldig  -  innocent
een praatje  -  talk
vervelend, naar  -  inconvenient / annoying, but
gevolgen hebben  -  to have consequences
op grote schaal  -  on a large scale
op kleine schaal  -  on a smal scale
je hoeft maar ...  -  you only have to ...
willekeurig  -  random
openslaan  -  to open
de roddelrubriek  -  gossip headings
ze vliegen je om de oren  -  "they fly you around your ears": tehre are a lot of them
er baat bij hebben  -  to benefit from
ook in slechte tijden  -  in bad times
weten te vinden  -  to know how to find
de leugen  -  lie
er op los ...  -  to do something outragious
in het openbaar  -  publicly
zwart maken  -  to black
er staat 2 jaar gevangenisstraf op  -  the penalty for it is 2 years imprisonment
de straf  -  punishment
de gevangenis  -  prison
hinderlijk  -  troublesome, irksome, annoying
een BN-er (een bekende Nederlander)  -  a Dutch celebrity
een publieke persoon  -  a person that is 'owned' by the public
accepteren  -  to accept
het eens zijn met  -  to agree
naar de rechter stappen   -  to go to court
 
 
 
Huiswerk oefening 28.2
 
Zoek een nieuws-item op van een roddel-tijdschrift en vertel me erover:
 
 (www.story.nl
 http://www.telegraaf.nl/prive/
 http://entertainment.nl.msn.com/)
 
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
 

Huiswerk oefening 28.3
Repeat the last 3 lessons you did.
What parts of words or grammar you have difficulties with?
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
 
 
 
Dutch Webcam session 28
 
1.  Wat zijn voor u belangrijke waarden in een cultuur?
2.  Geef een voorbeeld van een roddel.
3.  Maak een raadsel:
     Geef me een beschrijving van een stereotype, dan probeer ik te raden wie of wat het is.
 
 

Sources used in this chapter:
text 1: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157342/levensbeschouwing/item/588796/opvoeding-bepaalt-wie-je-bent/
text 2: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157373/verzorging/item/1054575/samenleven/
text 3: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157348/maatschappijleer/item/1401194/roddelen


Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.