Les 31 + 32:   MEDIA EN ENTERTAINMENT

 

 
Les 31:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
TEKST 1
 
 
 
 

Invloed van de media
 
Bron:http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157348/maatschappijleer/item/523397/invloed-van-de-media/
 
Geweld op televisie
Geweld in de samenleving en op school neemt toe.
Is het zo dat mensen agressiever zijn, omdat ze meer agressie op televisie en in computergames tegenkomen?

Media voorzien mensen in informatie en amusement.
Ze zorgen dat de samenleving op de hoogte is van wat er in de wereld gebeurt, maar ze zorgen ook dat mensen zich op bepaalde momenten kunnen ontspannen.
Het maken van nieuws en amusement komt tot stand met behulp van veel mensen.
Al die mensen maken bepaalde keuzes: welk bericht is het waard om nieuws te worden, welke teksten kiezen we,
welke deskundigen, welk camerastandpunt, enzovoorts.
Er zijn al veel keuzes gemaakt voordat iemand kiest welke zender of krant hij/zij wil lezen.
 Vrijheid van meningsuiting
Ook voor het maken van amusement gelden bepaalde spelregels.
De laatste tijd zijn televisieprogramma´s, tijdschriften en internetsites steeds meer gericht op emotie.
Schokkende foto´s op de voorpagina en steeds extremere programma-ideeën zorgen ervoor dat privacy een
steeds relatiever begrip wordt.
Toch kun je dit allemaal niet zomaar verbieden, want in de Nederlandse grondwet is de vrijheid van
meningsuiting vastgelegd.

Invloed overheid
De Kijkwijzer-iconen geven aan of er in programma's veel geweld, seks, drugs of grof taalgebruik voorkomt.

 

kijkwijzer
 

 

Vanwege het recht op vrije meningsuiting kan de overheid niet op alle vlakken ingrijpen.
Toch heeft de overheid wel invloed op de media.
Zij ondersteunen het bestaan van een publieke omroep en regelen door middel van de Mediawet hoe er met reclame kan worden omgegaan.
Sinds een aantal jaren heeft de overheid ook een Kijkwijzer ingesteld.
Deze geeft een leeftijdsadvies (alle leeftijden, 6, 12 of 16 jaar) en pictogrammen (geweld, angst, seks, discriminatie, drugs en alcoholmisbruik en grof taalgebruik) met informatie over de inhoudelijke aspecten waardoor een productie voor bepaalde leeftijdsgroepen wordt afgeraden.
 Onderzoek naar invloed van media
De discussie over geweld op tv en de invloed daarvan op met name kinderen is de afgelopen jaren behoorlijk op gang gekomen.
En dat terwijl al sinds het ontstaan van televisie wetenschappers de invloed van in beeld gebracht geweld onderzoeken. Niemand vond deze onderzoeken echter erg interessant.
Maar daar is nu verandering in gekomen. De onderzoekers trekken heel verschillende conclusies.
De één meent dat geweld op televisie een schadelijke invloed heeft op jongeren/kinderen, de ander beweert dat het wel meevalt.
Daarnaast is er ook nog de discussie wat onder geweld wordt verstaan: alleen lichamelijk geweld als schoppen en slaan of ook verbaal geweld als schelden?
Waar de wetenschappers het wel over eens zijn is dat tv invloed kan hebben op het gedrag van kinderen.

Resultaat
De "Werkgroep tv-geweld" probeert al 16 jaar de overheid en de omroepwereld te overtuigen van het belang van minder geweld op tv.
Pas de laatste jaren merkt de groep resultaat.
Zo mogen tegenwoordig films voor zestien jaar en ouder bijvoorbeeld pas na 10 uur ´s avonds worden uitgezonden.
De commerciële omroepen proberen de regels steeds op te rekken.
Series die pas laat mogen worden vertoond, worden vervangen door series die volgens de regels wel zijn toegestaan.
In de serie The A-team zit bijvoorbeeld veel geweld, maar de gevolgen zie je niet.
Er vloeit geen bloed.
Die serie mag dus vroeg in de avond worden vertoond.Strenge regels of verantwoordelijkheid
Sommige omroepmedewerkers zijn voorstander van strengere regels rondom geweld op tv.
Zo zegt hoofdredacteur Jan-Willem Bult, van KRO-jeugd dat het goed is om strengere regels te maken.
De verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij de ouder, maar ook bij de omroep.
 
Wim Bekkers, de directeur van het Nicam, het instituut dat de regels voor de Kijkwijzer heeft opgesteld is het hier niet mee eens.
Hij wijst meer op de verantwoordelijkheid van de ouders.
Volgens hem bepalen de familie-omstandigheden en de sociaal-economische omstandigheden voor een groot
deel of een kind later agressief wordt of niet.
 

 
Woordenlijst 31.1
 
de media  -  media
het entertainment  -  entertainment
het geweld  -  voilence
de televisie  -  television
toenemen  -  to increase
agressief  -  agressive
tegenkomen  -  to encounter
voorzien in  -  to provide for
het amusement  -  fun, amusement, entertainment
op de hoogte zijn van  -  to be aware of, to be informed about
ontspannen  -  to relax
tot stand komen  -  to be established, to come into being
met behulp van  -  with the help of
bepaalde keuzes  -  certain choises
het waard zijn om  -  to be worth te efforts to
de deskundige  -  expert
het camerastandpunt  -  point of view from the camera
het standpunt  -  point of view, opinion
enzovoorts  -  and so on
de zender  -  broadcast channel
vrijheid van meningsuiting  -  freedom of speech
de laatste tijd  -  lately
gericht zijn op  -  to be focused on
schokkend  -  shocking
extreem  -  extremely
ervoor zorgen  -  to take care of, to cause
ervoor zorgen dat iets een relatief begrip wordt  -  to cause something to be put in another perspective, to become a relative concept
het begrip  -  subject, understanding, concept
dit allemaal  -  all of this
niet zomaar verbieden  -  not just to prohibit
vastleggen  -  to fix
de Kijkwijzer  -  'the Watch needle', a 'Watch quick manual' (not really possible to translate)
iconen  -  icons
 

 
grof taalgebruik  -  abusive language, adult language 
voorkomen  -  to occur
voorkomen  -  to prevent
niet op alle vlakken  -  not in all areas
het vlak  -  surface
ingrijpen  -  to intervene
ondersteunen  -  to support
de publieke omroep  -  broadcasting company owned by the govornment
door middel van  -  with, per, by means of
omgaan met  -  to deal with
instellen  -  to install
het leeftijdsadvies  -  age advice
het pictogram  -  pictograph, icon
het alcoholmisbruik  -  alcohol abuse
inhoudelijk  -  relating to the content
het aspect  -  aspect
afraden  -  to advice against, to dissuade
met name  -  especially, namely, notably
het is behoorlijk op gang gekomen  -  it really started and became something big
op gang komen  -  to start
en dat terwijl ...  -  yet
de wetenschapper  -  scientist
interessant  -  interesting
conclusies trekken  -  to pull conclusions
menen  -  to mean, to think
schadelijk  -  harmfull, damaging
het valt wel mee  -  it's going to be okay
beweren  -  to claim
daarnaast  -  besides that
 

 
wat wordt verstaan onder geweld?  -  what's the definition of violence? What does the word violence cover?
schoppen  -  to kick
verbaal  -  verbally
schelden  -  to call names
het er over eens zijn  -  to agree
pas de laatste jaren  -  only since the last few years
resultaat merken  -  to notice results
uitzenden  -  to broadcast
steeds  -  ever, always
oprekken  -  to stretch
vloeien  -  to float, to flow, to well
vertonen  -  to show
mogen vertoond worden -  to be allowed to be presented, to be demonstrated, to be shown
voorstander zijn van  -  to be in favour of
rondom  -  around
volgens hem  -  according to him
de omstandigheden  -  circumstances
voor een groot deel  -  for a large part
 
 
Huiswerk oefening 31.1
Vul in:
1. Is het zo dat mensen ... (more agressive) zijn, omdat ze ... (more) agressie op televisie en in computergames ... (encounter)?

2. De media ... (take care) dat de samenleving op de hoogte is van wat er in de wereld ... (happens), maar ze zorgen ook dat mensen zich op bepaalde momenten kunnen ... (relax).

3. Al die mensen maken bepaalde keuzes: welk bericht is het waard om nieuws te ... (become), welke teksten kiezen we,
welke ... (experts), welk camerastandpunt ... (and so on and so forth).

4. Toch kun je dit allemaal ... ... (not just like that) ... (prohibit), want in de Nederlandse grondwet is de ... (freedom) van
meningsuiting vastgelegd.

5. Zij ... (support) het ... (excistence) van een publieke omroep en regelen door middel van de Mediawet hoe er ... reclame kan worden ... (dealt with).

6. De "Kijkwijzer" geeft een leeftijds... (advice) (alle leeftijden, 6, 12 of 16 jaar) en pictogrammen (geweld, angst, seks, ... (discrimination), drugs en ... (alcohol abuse) en ... (rude, rough) taalgebruik) met informatie over de inhoudelijke aspecten waardoor een productie voor ... (certain, some) leeftijdsgroepen wordt afgeraden.

7. De onderzoekers trekken heel ... (dirrerent) conclusies.
De één meent dat geweld op televisie een ... (damaging, harmful) invloed heeft op jongeren/kinderen, de ander ... (claims, states) dat het wel meevalt.

8. Au! ik ben gevallen!, Doet het pijn?, Nee, ... (it's not that bad, I'm ok).

9. Daarnaast is er ook nog de discussie wat ... geweld ... ... (is meant by, is coverd by): alleen ... (physical) geweld als schoppen en slaan of ook ... (verbal) geweld als schelden?

10. ... (According to) Dhr. Bekkers  bepalen de familie-... (circumstances) en de sociaal-economische omstandigheden voor een groot
deel of een kind ... (later, in the future) agressief wordt of niet.
 
11. Mijn katten zijn aan het vechten, ik moet even .. (ingrijpen).

12. Ik heb een nieuw merk tandpasta: ik ... nu al ... (notice results).
 

 
Huiswerk oefening 31.2
Bijvoorbeeld: De grote Donor-show. 
Er is enkele jaren geleden grote discussie geweest in Nederland.
Een tv-zender wilde een programma maken met 3 deelnemers die een donor-nier konden winnen. Schokkend!
Achteraf bleek dit een media-stunt te zijn om aandacht te vragen voor het tekort aan donors.
 
 
Het is heel moeilijk voor de Nederlandse regering om in te grijpen, vanwege de wet.
Wel mogen bepaalde programma's pas na kinderbedtijd uitgezonden worden.
 
In sommige landen bepaalt de overheid volledig de media. In andere landen bepaalt het bedrijfsleven uiteindelijk wat er op tv komt.
 
Wat vindt u: waar mag de overheid ingrijpen en waar niet?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 
 
 
 
 
Huiswerk oefening 31.3
 
Vertel me iets over uw favoriete tv-programma of film.
 
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

 
 
 
TEKST 2
 

 
a) Read this text first and then repeat after me.
 

 
 
Sport, geld en maatschappij
 
Bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157361/sport/item/588886/sport-geld-en-maatschappij/

Sporten is gezond.
Daarnaast kan sport ook een belangrijke rol spelen bij je ontwikkeling als persoon.
Als je in een team speelt, leer je vanzelf hoe belangrijk het is om met andere mensen samen te werken.

Bedrijven hebben grote belangstelling voor sport.
Sportsponsoring verhoogt de naamsbekendheid en bedrijfsfitness verkleint het ziekteverzuim.
Bedrijven sponsoren grote evenementen waar veel aandacht voor is op tv.
De Olympische Spelen zijn een voorbeeld daarvan.
In ruil voor veel geld mogen bedrijven het logo van de Olympische Spelen op hun product afbeelden, of reclameborden in stadions ophangen.

Sport vroeger
Sport was vroeger veel minder commercieel.
Zo waren de Olympische spelen alleen maar toegankelijk voor amateurs.
Pas vanaf 1992 mochten ook professionele sporters meedoen.
En vanaf het moment dat goedbetaalde sportsterren gingen meedoen, werden de Olympische Spelen ook
interessant voor sponsors.
 
 

Sporten is goed voor het lichaam, maar het kind leert bijvoorbeeld ook omgaan met een coach.

Right to Play
Right To Play is een organisatie die zich inzet om levens te verbeteren van kinderen uit de minder rijke landen.
Dat doen ze door middel van sport.

Right to Play heeft 2 programma's.

1. Sport Works programma: Hiermee willen ze er voor zorgen dat kinderen zich gezond ontwikkelen.
2. Sport Health programma: Hiermee willen ze er voor zorgen dat de kinderen gezond gaan leven.


Redenen om te sporten
Sport en spel worden ook gebruikt om zelfvertrouwen te krijgen, samen te werken en te communiceren.
Right To Play werkt in de meest achtergestelde gebieden ter wereld en voor onder andere vluchtelingen, voormalig kindsoldaten en kinderen die door HIV/AIDS hun ouders zijn verloren.
Daarbij kun je denken aan landen als Afghanistan, Ghana en Uganda.

 
 
 
 
 
 
 

 
Woordenlijst 31.2
 
je ontwikkeling als persoon  -  your personal development
vanzelf  -  without efforts, naturally, automatically
grote belangstelling hebben voor  -  to be very interested in
de naamsbekendheid  -  reputation, brand awareness
het ziekteverzuim  -  absence due to sickness
het evenement  -  event
de aandacht  -  attention
de Olympische Spelen  -  the Olympic Games
toegankelijk  -  appproachable
de amateur  -  amateur
de professionele sporter  -  professional sporter
commercieel  -  commercial
de goedbetaalde sportster  -  well-paid sportswoman
de sponsor  -  sponsor
in ruil voor  -  in exchange for
het logo  -  logo
afbeelden  -  to picture
het reclamebord  -  advertisment, sign
ophangen  -  to hang up
het stadion  -  stadium
zich inzetten om de levens te verbeteren van ...  -  to do efforts to inmprove the lives of...
door middel van d.m.v.  -  by means of, with, per
het programma  -  programme
de reden  -  reason, cause, occasion
omgaan met  -  to deal with
de coach  -  coach
het zelfvertrouwen  -  self-confidence, self-esteem
achtergesteld  -  subordinated, neglected
voormalig  -  former, ex-
de kindsoldaat - child soldier 
AIDS / HIV  -  AIDS (desease)
verliezen  -  to loose
ze hebben hun ouders verloren  -  they've lost their parents
 
 
 
Huiswerk oefening 31.4
Maak de zin af:
1. Sporten is ...
2. Bedrijven willen ...
3. Vroeger was sport ...
4. Right to Play zorgt ervoor dat ...
5. Sport is belangrijk voor kinderen, omdat ...
 
 
 
Huiswerk oefening 31.5
Schrijf zelf een verhaal met 5 - 7 woorden uit woordenlijst 31.2. 
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
 
 
WEBCAM SESSION LESSON 31:
1) Tell me about everything you learned in lesson 31.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 32:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 

TEKST 3
 
Reclame
 


Bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157348/maatschappijleer/item/938218/rolpatronen-en-stereotypen-in-reclame/


Rolpatronen en stereotypen in reclame: Het perfecte gezin en een gezicht zonder pukkels

Reclame zit vol met rolpatronen en stereotypen.
Reclame vertelt ons hoe we eruit moeten zien en hoe we met anderen om moeten gaan.
Het gelukkige gezinnetje, het lichaam zonder pukkels en het perfecte leven.


Als je het maar vaak genoeg ziet, zou je bijna gaan denken dat het zo hoort.
Maar wanneer je er beter naar kijkt, zie je dat het eigenlijk trucs zijn die worden toegepast.

Vooroordelen
Stereotypen hangen vaak samen met vooroordelen.
Een vooroordeel is een ongegronde mening; een (negatieve) eigenschap wordt bij voorbaat toegekend
aan alle mensen van een bepaalde groep.
Vooroordelen bepalen het gedrag van mensen ten opzichte van anderen, terwijl deze ideeën vaak niet
overeenkomen met de werkelijkheid.
Stereotypen en vooroordelen zijn sterk cultureel gebonden.
 
 Eén eigenschap
Een stereotypering is letterlijk het isoleren van één eigenschap uit een verzameling van eigenschappen en het voorstellen van die eigenschap als representatief voor de hele verzameling.
Stereotypen kunnen positief of negatief zijn, maar verbeelden altijd een simplistische weergave
van een eigenschap die aan een bepaalde groep wordt toegekend.

Categoriseren
Mensen gebruiken stereotypen om de hoeveelheid informatie die zij dagelijks aan input krijgen te categoriseren.
Stereotypen beïnvloeden onze waarneming en interpretatie van de wereld om ons heen.
Stereotypen worden vaak gevormd aan de hand van verschillende kenmerken, de belangrijkste zijn: geslacht, etniciteit, beroep en leeftijd.Verschillende stereotypen
De media maken vaak gebruik van stereotypen.
Onderzoek toont aan dat op de televisie en vooral in reclames de seksen erg stereotype worden weergegeven.
In het algemeen hebben mannen een gezaghebbende rol en zijn onafhankelijk, vrouwen zijn de consument en afhankelijk.
Daarnaast bevinden mannen zich vaak in arbeidssituaties en vrouwen in huiselijke situaties.
Bij de argumentatie voor het product blijkt dat mannen meer argumenten geven en dat hun argumenten daarnaast 'wetenschappelijker' zijn.
Dit blijkt niet alleen uit de beelden, maar ook uit het gebruik van voice-over's die nog steeds voor 90 procent door mannen wordt ingesproken.
De traditionele stereotype rollen van mannen en vrouwen vind men dus nog steeds sterk terug in huidige reclames.

 

Rolpatronen

Vrouwen maken vaak schoon
Rolpatronen veranderen door de jaren heen. Vroeger was het rolpatroon dat een vrouw stopte met werken zodra zij ging trouwen.
Zij kon zich dan volledig wijden aan het huishouden en de opvoeding van de kinderen, terwijl de man buitenshuis werkte.
Nu zie je langzamerhand in reclamespots aan de ene kant steeds meer zakenvrouwen en aan de andere kant steeds meer mannen die het huishouden doen.

Dat bepaalde rolpatronen in de samenleving veranderd zijn, zien we dus terug in de reclamespots.
Hetzelfde geldt ook voor schoonheidsidealen.
 
 
Ook dat is nu aan het veranderen en daardoor zie je meer mensen met een gewoon, niet speciaal
mooi uiterlijk in de reclame.

Doelgroep
Reclames maken gebruik van stereotypen uit commerciële belangen, zij gebruiken levende stereotypen om een zo groot mogelijke doelgroep aan te spreken en propageren vaak ook stereotypen en rolpatronen, omdat hun afzet zou dalen wanneer mensen niet meer op stereotype wijze over zichzelf en anderen zouden denken.
 
 
 
Woordenlijst 32.1
 
de reclame  -  advertising, commercial
het rolmodel  -  role model, example
het rolpatroon  -  standard pattern
het stereotype  -  stereotype
perfect  -  perfect
het gezicht  -  face
de pukkel  -  pimple
eruit zien  -  to look like
het gezin  -  family
als je het maar vaak genoeg ziet  -  if you only see it frequently enough
het hoort zo  -  it's supposed to be like that
eigenlijk  -  actually
trucs toepassen  -  to apply tricks
de truc  -  trick
toepassen  -  to apply
ongegrond  -  unfounded, groundless, wrong
de mening  -  opninion
bij voorbaat  -  in advance
toekennen aan  -  to give to
de eigenschap  -  characteristic
negatief  -  negative
positief  -  positive
ten opzichte van  -  concerning, as to, with reference to
sterk cultureel gebonden zijn  -  to be strongly tied to culture
letterlijk  -  literally
isoleren  -  to isolate
de verzameling  -  collection
voorstellen als  -  to imagine as
representatief  -  representative
verbeelden  -  to envision, to represent, to depict
simplistisch  -  simplistic
de weergave  -  expression, reproduction, rendition
weergeven  -  to image, to reproduce, to denote
de input  -  input
categoriseren  -  classify, categorise
de waarneming  -  perception, observation
de interpretatie  -  interpretation
de wereld om ons heen  -  the world around us
vormen  -  to form
aan de hand van  -  with
verschillende  -  different
het kenmerk  -  characteristic
het geslacht  -  gender
de etniciteit  -  ethnic group
aantonen  -  to prove
de sekse  -  gender
iets erg stereotype weergeven  -  to present something too much as a sterotype
in het algemeen  -  in general
gezaghebbend  -  authorative
onafhankelijk  -  independent
afhankelijk  -  dependent
consument zijn  -  to be a consumer
daarnaast  -  besides that
zich bevinden  -  to find oneself, to be located
huiselijk  -  domestic, homy
de situatie  -  situation
arbeids-  -  labour-
de argumentatie  -  argumentation
beargumenteren  -  to advocate, to argue
wetenschappelijk  -  scientific
blijken uit  -  to point out to be
de voice-over  -  voice-over
inspreken  -  to record your voice
nog steeds  -  still
voor 90%, voor negentig procent  -  for 90%
schoonmaken  -  to clean, to tidy
door de jaren heen  -  through the years
stoppen met werken  -  to stop working, to retire
zich wijden aan  -  to devote oneself to
volledig  -  fully, completely
het huishouden  -  household
de opvoeding van de kinderen  -  raising children
buitenshuis  -  out-of-home
langzamerhand  -  slowly
de reclamespot  -  tv-commercial
de zakenvrouw  -  business woman
de zakenman  -  business man
het schoonheidsideaal  -  public idea of what is beauty
het uiterlijk  -  appearance, exterior
uit commercieel belang  -  with a commercial interest
gebruik maken van  -  to use, to exploit
de doelgroep  -  target group
propageren  -  to propagate, to publicize, to advertise
propaganda  -  propaganda
zo groot mogelijk  -  as big as possible
het spreekt me aan  -  it appeals to me
aanspreken  -  to accost, to address, to sue
de afzet  -  sale, demand
dalen  -  to decrease
op ... wijze  -  in a ... way, in a ... manner
 
 
Huiswerk oefening 32.2
Waarom gebruiken reclame-commercials vaak stereotypen?
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
 
 
 
Huiswerk oefening 32.3
Sommige rolpatronen veranderen door de jaren heen. Noem een voorbeeld.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
 
 


TEKST 4

 
Bekijk deze grappige reclame filmpjes van een melk-fabrikant, met acteur 'Pier massini'.
Deze man praat erg bekakt.(The accent of this man is not a dialect, but actually a way of talking 'posh'.)
 
 
 
Koe in zijspan.
 
Melkunie heeft weer iets nieuws:
Milkshake!
heerlijk, zo kant-en-klaar uit de koelkast.

Zo ziet u maar weer...
"al het goeie (goede) komt van melkunie koeien!"
 
Kom terug, rund!
nou...die kan het shaken.
 
 
Melkunie  -  big milk company in The Netherlands ( 'Milk Union' )
iets nieuws  -  something new
heerlijk  -  delightful, wonderful
zo   -  like this, just like that
kant-en-klaar  -  instant, readily available
de koelkast  -  refrigerator
Zo ziet u maar weer  - and it is proven again..., as you can see again...
Al het goede  -  all the good stuff
komt van...  -  comes from...
die kan het schudden = 
he can forget about it, he ruined his chances
Rund!  -  fool! idiot!
het rund  -  bovine animal
die kan het 'shaken' = hij kan het schudden
schudden  -  to shake
 
 
 
 
Geen bommetje!
 
 
Kijk, er is een tijd van werken... en een tijd van genieten
In dat geval wil ik u wijzen op:
Boerenland (onthoudt die naam!)

Boerenland is werkelijk een schitterende collectie van zuivelproducten.
ik noem hem: melk, een karnemelk, een yoghurt, en zelfs een vla.

...met een heel rijke smaak
dat is echt genieten van de allerbovenste plank, he?
 
En zo ziet u maar weer...
"Al het goeie komt van melkunie koeien!"

'k heb nog zo gezegd, geen bommetje!
 
Kijk...  - Look..., Listen....
er is een tijd van...  -  sometimes you need to ..., there's a time of ...
genieten  -  to enjoy
in dat geval  -  in that case
iemand wijzen op  -  to alert someone on
de boer  -  farmer
onthouden  -  to remember
werkelijk  -  really
schitterend  -  beautiful, brilliant
de collectie  -  collection
de zuivel  -  dairy
de karnemelk  -  butter milk
de vla  -  pudding, cream, custard
rijke smaak  -  (rich) intense favour
dat is .... van de bovenste plank  -  that's the best ('from the top shelf')
hè?  -  isn't it?
de bom  -  bomb
bommetje!  -  you say it when you drop yourself in the pool so hard, in the shape of a little ball (little bomb) that a lot of water splashes
Ik heb (het) nog zo gezegd!  -  I told you so!

 
 
Even zijn bot begraven ... (Calcium Plus)
 
 
Het menselijk lichaam bestaat voor een groot deel uit ... botten.
Om die botten sterk te maken ....(even niet even niet)...en te houden
heeft een mens kalk nodig.

nou, zoek maar....hup!
En daarom heeft Melkunie nu iets nieuws: Calcium Plus.

Dat is een gewone, lekkere, halfvolle melk, maar...met 50% extra kalk.

Nou, hier, nu ziet u het zelf...
"Al het goeie komt van Melkunie koeien!"
 
 
bestaan uit  -  to be built of 
het bot  -  bone
sterk  -  strong
nu even niet!  -  not now!
te houden  -  to keep
nodig hebben  -  to need
kalk  -  calcium
zoeken  -  to look for, to searchm to go get
hup!  -  come on! there you go! hurry!
halfvol  -  semi-skimmed
extra  -  extra


 
"Next level"

 
De moderne tijd kent heel veel voordelen
Zo is ook Melkunie...volledig...hoe noem je dat?.... "next level".

We hebben een eigen Facebook pagina, een nieuw fris pak...
Maar...aan de inhoud is niets veranderd!

(daar moet je niet mee knoeien)

en zo ziet u maar weer...
"Al het goeie komt van Melkunie koeien!" 

Blijf daar nou eens met je poten vanaf!

Wat ben je toch een tut!

(Ze) is geen steek veranderd! 
 
 
 
volledig  -  totally, fully
fris  -  fresh, new
de inhoud  -  contents
knoeien  -  to mess, to spoil, to screw up  
blijf daar van af!  -  don't touch that!
de poot  -  paw (or a nasty way of saying hand, when you talk to a person)
Blijf met je poten van me af!  -  Don't touch me! Leave your stupid hands of me!
 
Wat ben je toch een ...  -  You're such a ...
tut / tuttebel  -   a girl that likes girl stuff like manicures, earrings and pink dolls
veranderen  -  to change
de steek  -  stitch
geen steek veranderd zijn  -  to not have changed a bit
 
 


 
 
Huiswerk oefening 32.4
 
Kies 1 van de filmpjes en beschrijf wat er gebeurt.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 
Kunt u zich een grappige commercial herinneren uit uw land van oorsprong? Vertel erover.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 
 
 
 
Huiswerk oefening 32.5
 
Probeer dit woord-spelletje 'Lingo' te volgen, alleen de eerste 5 minuten:
(Try to follow this television word-game, just the first 5 minutes)
 
 
 
PS previous presentators were Francois de Boulanger (French name) and Robert ten Brink.
At a certain point they talk about the 'Van Dalen', this is the name of a famous publisher of dictionaries.
We call it 'de dikke Van Dalen'. When you say: Is it in the Van Dalen? you mean: Is this an offical Dutch word?
 
Lucille (presentator)  talks about the first Lingo (=LetterBingo) word ever, which was 'noest' (zealous).
When the candidates are presented, it's hard to hear because of the crowd. The first two persons study 'technische bedrijfskunde' and the other 2 Marketing.
A 'hopje' is a type of candy.
Wuift comes from wuiven (to wave).
In Dutch we have 2 words for hobby: hobbie and the English way: hobby.
Sometimes the crowd screams 'green', because they want the candidates to catch a green ball.
 
 
 
Beantwoord deze vragen:

1.    Waarom is het feest in deze aflevering?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
 
2.    Wat vertelt Luuk over zijn tante uit Spanje?
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

 
 
Dutch Webcam 32:
 
 
a) Heeft u een voorbeeld van een reclame campagne waar u gevoelig voor was? Heeft u door die reclame iets gekocht?
 
b) Heeft u een voorbeeld van een reclame die u heel stom vindt?
 
c) Vertel iets over de mooiste film  / tv-serie die u ooit heeft gezien.
 
d) Lees tekst 1 voor.
 
 
 
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.