Les 33 + 34:  RELIGIE EN FILOSOFIE

 
 
 
Les 33:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
TEKST 1
 
 
Religie

Bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157342/levensbeschouwing/item/1054554/religie/
 


Verschillen en overeenkomsten
Er zijn nogal wat religies op de wereld.
Er zijn tussen religies veel overeenkomsten, maar ook verschillen.
Dit kan leiden tot allerlei maatschappelijke problemen.

Om het toch mogelijk te maken dat in een samenleving verschillende godsdiensten vreedzaam naast elkaar bestaan zijn er wetten gemaakt.
Zo is discriminatie op grond van geloof verboden en bestaat er vrijheid van godsdienst.

Overeenkomsten
Er is altijd sprake van een god of van meer goden.
Die god wordt ook altijd bewonderd en aanbeden door middel van bepaalde rituelen:
dat is wat wij godsdienst noemen.
Verder is kenmerkend van het geloof dat god op de een of andere manier heil brengt voor de mensen, in ieder geval na de dood.
En tenslotte zie je bij religies steeds een bepaalde visie op de mens, met name hoe die moet leven om dat heil te verdienen.Verschillen
Aanhangers van verschillende religies vereren verschillende goden.
Zo zijn de Christenen fervente aanhangers van God, vereren moslims Allah en hebben Hindoeïsten verschillende goden. Boeddhisten aanbidden helemaal geen god.
Zij geloven in de menselijke geest.
Bij de verschillende goden horen allemaal verschillende gebruiken.

Naast elkaar
In het verleden is gebleken dat het moeilijk is voor verschillende godsdiensten om naast elkaar te leven.
Christenen wilden vroeger namelijk erg graag hun eigen geloof opdringen aan andere volkeren.
Daarvoor stuurden ze zendelingen de wereld over.
In het meer recentere verleden onstonden er geregeld oorlogen omdat een bepaald volk niet het 'goede' geloof had.

Woordenlijst 33.1

de religie  -  religion
de godsdienst  -  religion
de filosofie  -  philosophy
het verschil  -  difference
de overeenkomst  -  similarity
nogal wat  -  quite some
leiden tot  -  to lead to
allerlei  -  all sorts of
mogelijk maken  -  to make possible
vredig  -  peaceful
naast elkaar  -  next to one another
naast elkaar bestaan  -  to co-exist
op grond van  -  based on
verboden  =  prohibited
er is sprake van  -  there is talk of, rumour has it
de god  -  god
bewonderen  -  to admire
aanbidden  -  to worship, to adore
door middel van d.m.v.  -  by means of, with, per
het ritueel  -  ritual
verder  -  furthermore
kenmerkend  -  characteristic
het geloof  -  belief, faith
op de een of andere manier  -  in some way or another
heil brengen  -  to bring salvation, to bring recovery
de troost  -  consolation, solace
in ieder geval  -  in any case
na de dood  -  after death
tenslotte, tot slot  -  finally, concluding
steeds  -  ever, over and over again
een bepaalde visie  -  a certain vision
een visie op de mens  -  a view on mankind
de mens  -  mankind
het mens  -  human, person
menselijk  -  human
met name  -  mainly
verdienen  -  to deserve, to earn
de aanhanger  -  supporter, member, adherent
vereren  -  to honour
fervent aanhanger zijn  -  to be a fanatic adherent
de geest  -  ghost, mind, soul
de ziel  -  soul
het gebruik  -  use
in het verleden is gebleken  -  in the past it appeared that
blijken  -  to point out to be
namelijk  -  namely
erg graag  -  willingly
opdringen aan  -  to force itself on someone, to inmpose itself
andere volkeren  -  other people, other nations, folks
de zendeling  -  missionary
de wereld over sturen  -  to send all over the world
recenter  -  more recently
geregeld  -  often
de oorlog  -  war
 
 
Huiswerk oefening 33.1
Vul in:
1. Er zijn tussen religies veel ... (similarities), maar ook verschillen.
2. Om het toch ... (possible) te maken dat in een samenleving ... (different) ... (religions) ... (peacefully) naast elkaar bestaan zijn er wetten gemaakt.
3. Zo is discriminatie ... (based on) geloof verboden en bestaat er vrijheid van godsdienst.
4. Er is altijd sprake van een ... (god) of van meer ... (gods).
5.Verder is ... (characteristic) van het geloof dat god ... (in some way or another) heil brengt voor de mensen, in ieder geval ... (after death).
6. Bij de verschillende goden (belong) allemaal verschillende ... (customs, habits).
7. In het verleden is gebleken dat het ... (difficult) is voor verschillende godsdiensten om ... ... (next to eachother) te leven.
8. In het meer recentere verleden onstonden er ... (often) ... (wars) omdat een bepaald volk niet het 'goede' geloof had.
 
Huiswerk oefening 33.2
Kies een religie en vertel er over in ca. 10 zinnen:
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................  
 
 
 
WEBCAM SESSION LESSON 33:
1) Tell me about everything you learned in lesson 33.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
Les 34:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
 
TEKST 2
 

 
Vrijheid van religie
 
Bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/236947/focus-op-de-maatschappij/2157348/maatschappijleer/item/224427/nikaab-gezichtssluier/

 
Gezichtssluier

Iedereen heeft wel een mening over hoofddoeken.
 
 
 
Mogen ze wel op school gedragen worden of niet?
 
En hoe zit het met hoofddoeken die je gehele gezicht bedekken, zoals een gezichtssluier (nikaab)?
Een tijd geleden laaide deze discussie weer op door de aanvraag van een aantal jonge vrouwen om de sluiers te mogen dragen tijdens hun lessen aan een ROC in Amsterdam.
Het ROC wilde hen daar echter geen toestemming voor verlenen.


Hieronder een aantal voors en tegens uit de kranten:

Argumenten tegen het mogen dragen van een nikaab op school:

* Visueel contact tussen leerkracht en leerling is essentieel.
* Een gezichtssluier staat communicatie in de weg en daardoor de kwaliteit van het onderwijs.
* De allesbedekkende kleding is vrouwonderdrukkend.
* Moslimmeisjes die een sluier willen dragen, hebben de les geleerd van minirokken en punkkapsels.
Door rond te lopen met je blote buik, zodat je navelpiercing goed uitkomt boven je extreem laag hangende
spijkerbroek, shockeer je als puber.
Dat doe je ook door geheel gesluierd in de schoolbank te gaan zitten.
* Met zo'n gezichtssluier wordt een grens overschreden. Het argument dat meisjes zonder zo'n sluier niet naar school mogen van hun vaders overtuigt niet. De samenleving zou de strijd met zulke vaders moeten aangaan.
* Docenten moeten de leerlingen in de ogen kunnen kijken.
* Leerlingen moeten herkenbaar zijn.
* Het niet toestaan van een gezichtssluier komt voort uit veiligheidsredenen.
In Marokko en Turkije zijn gezichtssluiers om dezelfde redenen op scholen verboden.
In Turkije mogen vrouwen in overheidsdienst zelfs geen hoofddoek dragen.
Maar de regering in Turkije wil het verbod, dat vastligt in de grondwet, graag opheffen.
 


Argumenten voor het mogen dragen van een nikaab op school:

* Of een vrouw een gezichtssluier wil dragen, moet ze vooral zelf weten.
* Het dragen van bepaalde kleding is vrijheid van meningsuiting.
* Het recht op vrije godsdienst zegt dat mensen hun geloof moeten kunnen uitoefenen.
* De sluier is onderdeel van hun identiteit.
 

 
Woordenlijst 34.1
 
de sluier  -  veil
de gezichtssluier  -  veil for your face
de hoofddoek  -  kerchief
dragen  -  to wear
hoe zit hem met?  -  and what is the case with ..?
bedekken  -  to cover
een tijd geleden  -  a while ago, some time ago
de discussie laait op  -  the issue is burning, the discussion poles apart, comes up
de aanvraag  -  request
ROC  -  Regional Education Centre: a very big high school
er toestemming voor verlenen  -  to give permission, to authorise
argumenten voor  -  argument in favour of
argumenten tegen  -  contra-arguments
visueel  -  visual
de leerkracht  -  teacher
de leerling  -  student
essentieel  -  essential
in de weg staan  -  to stand in the way
de kwaliteit  -  quality
het onderwijs  -  education
onderdrukkend  -  oppressive
de les leren van  -  to learn the lesson from
de minirok  -  mini skirt
het punkkapsel  -  punk rock hair
shockeren  -  to shock
de puber  -  adolescent
in de schoolbank  -  in school
een grens overschrijden  -  to cross a border
overtuigen  -  to persuade, to convince
de strijd aangaan -  to start a battle, to fight
de docent  -  teacher
herkenbaar  -  recognisable
niet toestaan  -  to not allow
uit veiligheidsredenen  -  for safety reasons
de veiligheid  -  safety, security
de reden  -  reason
in overheidsdienst  -  employed by the governement
zelfs  -  even
het verbod  -  bar, ban, prohibition
vastliggen in -  to be fixed in, to b stated in
opheffen  -  to stop, to disestablish, to nulify
de vrijheid  -  freedom
je moet het zelf weten  -  it-s up to you
uitoefenen   -  to practive, to exert
onderdeel zijn van  -  to be part of
de identiteit  -  identity
 
 
Huiswerk oefening 34.1
Geef 3 voordelen en 3 nadelen die deze tekst geeft voor het dragen van een hoofdsluier:
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................   
.............................................................................................................................   
.............................................................................................................................   
 
 
Huiswerk oefening 34.2
 

My Diary
 
 
Schrijf iets op over religie / filosofie / spiritualiteit / of een ander onderwerp wat u interessant vindt.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 
 
 

DUTCH CAM CHAT NR. 34

 
a) Geef enkele verschillen en overeenkomsten tussen 2 religies naar keuze.
b) Geef enkele voorbeelden van gebruiken van een religie.
c) Dit is een Engels artikel over Religie in Nederland. Vertel me erover in het Nederlands.
Kopieer deze link in uw browser:
 
http://www.athomeabroad.nl/the-dutch-culture-blog/religion-in-the-netherlands-kings-day-black-stockings-straight-lines-and-carnival

 

 

 


 

 


 
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.