Les 35+36:  WETENSCHAP EN HET HEELAL

 
 
Les 35:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

TEKST 1
 
De maan
 
bron: http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/project/1744034/aarde-en-ruimte/2157310/aardrijkskunde/item/1477431/de-maan/
 
 De maan
 
Op onze reis door de ruimte worden we trouw begeleid door de maan.
Er zijn veel donkere plekken waarneembaar.
De maan is kleiner dan de aarde waardoor er minder zwaartekracht is.
Astronauten kunnen daarom grote luchtsprongen maken als ze op de maan lopen.

Satelliet van de aarde

Een satelliet is een voorwerp dat om een ander zwaarder voorwerp heen draait.
Natuurlijke satellieten zijn planetoïden die door de zwaartekracht van een planeet in hun baan worden gehouden.
De maan is een satelliet van de aarde en zo is de aarde op zijn beurt een satelliet van de zon.
Naast de aarde zijn er nog andere planeten in ons zonnestelsel die over manen beschikken.
Zo heeft Jupiter 16 en Saturnus zelfs 22 manen.
Kunstsatellieten zijn onbemande toestellen die de mens in een baan om de aarde heeft gebracht.
Je kunt hierbij denken aan de weerssatellieten, gps- en telecommunicatiesatellieten.
 De maan onder de loep genomen

De maan draait in ongeveer 28 dagen om de aarde.
De maan beschikt niet over een atmosfeer zoals we die op aarde kennen.
Er is geen lucht om in te ademen en als de zon schijnt, wordt de maan wel 100° C.
Maar op delen waar de zon niet of nauwelijks schijnt, zoals op de polen, kan het heel koud worden: wel -180° C.
Bovendien komt er geen druppel water voor.
 
De afstand van de aarde naar de maan is 380.000 kilometer.
Dat lijkt heel veel, maar vergeleken met de enorme afstanden in de ruimte is dit bijna niets.
Als je naar de maan kijkt, kun je allemaal donkere vlekken op het oppervlak zien.
Dit zijn kraters die ontstonden toen ons zonnestelsel geboren werd.
De maan heeft geen atmosfeer zoals de aarde en daarom zijn deze kraters na 4 miljard jaar nog steeds goed te zien.
 
 
 


‘Jumpen’ op de maan

De maan is met een middellijn van ruim 3.400 kilometer veel kleiner dan de aarde.
Een gevolg hiervan is dat de zwaartekracht op de maan kleiner is dan op aarde.
Astronauten, gewend aan de aardse zwaartekracht, lijken zich op de maan dan ook vaak ‘onbeholpen’ te bewegen.
Hoge sprongen maken gaat er wel een stuk gemakkelijker dan op de aarde, want je weegt er maar een zesde van je normale gewicht.
Dus als je 60 kilo op aarde weegt, dan weeg je op de maan maar 10 kilo.
De maan heeft ondanks zijn geringe zwaartekracht toch een invloed op onze aarde.
Het verschil tussen eb en vloed wordt mede door de maan bepaald.

 
 
 
 
Woordenlijst 35.1

de maan  -  moon
de reis  -  journey, voyage, travel, trip
de ruimte  -  outer space
trouw  -  loyal
begeleiden  - to assist, to marshall 
de donkere plek  -  the dark place, the dark spot, the dark side
waarneembaar  -  noticeable, sensible
de zwaartekracht  -  gravity
de astronaut  -  astronaut, spaceman
de sprong  -  leap, jump
de satelliet  -  satellite
het voorwerp  -  thing, object, article
zwaar  -  heavy
om iets heen draaien  -  to turn around something
natuurlijk  -  of course, naturally
de planeet  -  planet
de planetoide  -  asteroid
de baan  -  orbit
houden  -  to hold
op zijn beurt / op haar beurt  -  on his turn
het zonnestelsel  -  solar system
beschikken over  -  to have at one's disposal
kunstsatelliet  -  arificial satellite
kunst- -  artificial
de kunst  -  art
onbemand  -  gaunt, unmanned, without people
het toestel  -  aircraft, set, machine
weers-  -  weather-
gps  -  gps (global positioning system)
telecommunicatie  -  telecommunication
onder de loep nemen  -  to scrutinize
draaien  -  to turn, to rotate, to roll
ongeveer  -  approximately
de atmosfeer  -  atmosphere
de lucht  -  air, sky
inademen  -  to breath, to inhale
de zon schijnt  -  the sun is shining
° C  (graden Celcius)  -  degrees Celcius
het deel  -  the part
niet of nauwelijks  -  rarely, scarcely, little
nauwelijks  -  barely, scarcely
de pool  -  the Arctic, pole
bovendien  -  furthermore, in addition
de druppel  -  drop, droplet, drip
het water  -  water
de afstand  -  distance
lijken  -  to seem, to appear
vergeleken met  -  compared with
het oppervlak  -  surface, area
de krater  -  crater (of a vulcano)
toen het zonnestelsel geboren werd  -  when the solar system was borne
de middellijn  -  diameter
ruim 3400 km  -  above 3400 kilometre
een gevolg hiervan  -  a consequence of this
gewend  -  used to, accustomed
aards  -  from the earth
zich bewegen  -  to move itself
onbeholpen  -  awkward, unwieldly, uneasy
een stuk gemakkelijker  -  a lot easier
wegen  -  to weigh
het gewicht  -  weight
je/jouw gewicht  -  your weight
maar een zesde van ..., slechts een zesde van ...  -  only 1/6 of...
normaal  -  normal
maar  -  only, just
dan weeg je maar een beetje  -  then you only weigh a little
ondanks  -  despite of
gering  -  small, little, few
toch  -  yet
eb  -  low tide (of the sea)
vloed  -  high tide (of the sea)
Het is eb  -  the tide is low
mede bepaald worden door  -  also determined by  
 
 
 
 
Huiswerk oefening 35.1
Vul in:
1. Op onze reis door de ruimte worden we ... (loyal) begeleid door de ... (moon).
2. De maan is kleiner dan de aarde waardoor er ... ... (less gravity) is.
3. Een satelliet is een ... (object) dat om een ander (heavier) voorwerp heen ... (turns).
4. Natuurlijke satellieten zijn planetoïden die door de zwaartekracht van een ... (planet)in hun baan worden ... (kept).

5. Naast de aarde zijn er nog andere planeten in ons ... (solar system) die ...  manen ... (to be at his disposal).
6. In deze tekst wordt de maan ... ... ... ... (studied closer)
7. Kunstsatellieten zijn onbemande toestellen die de mens in een ... (orbit) om de ... (earth) heeft gebracht.
8. De maan beschikt niet over een ... (atmosphere) ... (like) we die op aarde ... (know).
Er is geen ... (air) om in te ademen en als de zon ... (shines), ... (becomes) de maan wel 100° C.

9. 380.000 kilometer ... (appears to be) heel veel, maar ... ... (compared to)  de enorme ... (distances) in de (space) is dit ... ... (almost nothing).
10. Het verschil tussen eb en ... (high tide) wordt mede door de maan ... (determined).
 
 
 
Huiswerk oefening 35.2
Beantwoord onderstaande vragen:
 
1.Wat is een natuurlijke satelliet?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
2.Waarom kan een astronaut hoog springen op de maan?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
3.Welke temperaturen zijn waargenomen op de maan?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
4.Wat zijn de donkere vlekken op de maan?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
5.Als je op aarde 80 kilo weegt, hoe zwaar ben je dan op de maan?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
6.Wat is een kunstsatelliet?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
7.Heeft u de maan weleens door een telescoop gezien?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
8.Waarom zijn de kraters na miljarden jaren nog steeds goed te zien?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
  
 
 
 
 
Huiswerk oefening 35.3

 
Dictee
U hoort mij praten over 'zwarte gaten'. Schrijf op wat u hoort:
 
 
 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 
 
WEBCAM SESSION LESSON 35:
1) Tell me about everything you learned about the moon.
2) We will go through your homework and I will explain you the difficult parts.

 
 
 
 
 
Les 36:
To download the homework-file from this lesson, click HERE.
  

 
 
 
 
Huiswerk oefening 36.1
 

Mijn Dagboek

 

 
Schrijf wat u weet over het heelal. Bijvoorbeeld over een planeet, over sterrenbeelden, astronauten of de oerknal.
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
 
 
 
 
 
 
DUTCH CAM CHAT nr. 36
 
 
a) Vertel me over de maan.
b) Zou u naar de ruimte willen gaan, waarom wel / waarom niet?
 
 
 
 
 
 
 
 
Gefeliciteerd, u heeft deze les weer goed afgerond!
 
 

 

 
Disclaimer: Texts are used for learning words and learning grammar in specific fields of knowledge.
These texts are for learning purposes and do not necessarily express a common or personal opinion.